Kinh nghiệm Giảm trừ gia cảnh năm 2020: Điều kiện và nguyên tắc giảm...

Giảm trừ gia cảnh năm 2020: Điều kiện và nguyên tắc giảm trừ

860
Giảm trừ gia cảnh năm 2020: Điều kiện và nguyên tắc giảm trừ

Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, sẽ có một số những trường hợp người lao động được giảm trừ gia cảnh. Tuy nhiên, trước đó người lao động cần phải đáp ứng đủ điều kiện và cả nguyên tắc giảm trừ gia cảnh. Vậy khi bạn muốn giảm trừ gia cảnh 2020 cần phải đáp ứng được những điều kiện gì?

Giảm trừ gia cảnh năm 2020: Điều kiện và nguyên tắc giảm trừ

Điều kiện để giảm trừ gia cảnh 2020 cho người phụ thuộc

Để có thể được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Người lao động cần phải đáp ứng được những điều kiện như sau:

 • Khi người nộp thuế muốn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Người nộp thuế phải đáp ứng được điều kiện là đã nộp thuế và đã đăng ký thuế. Và được Cơ quan thuế cấp cho mã số thuế cá nhân.
 • Người muốn giảm trừ gia cảnh cần phải đảm bảo có hồ sơ chứng minh và có cả đăng ký người phụ thuộc.
 • Lưu ý, đối với những người có những mức thu nhập từ tiền lương và tiền công từ 9 triệu đồng trở xuống. Đối tượng này sẽ không cần phải khai người phụ thuộc.

Nguyên tắc khi giảm trừ gia cảnh cho người lao động

Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế

Khi người lao động tiến hành nộp thuế. Cần phải tuân thủ những nguyên tắc về vấn đề giảm trừ gia cảnh. Những nguyên tắc này đã được quy định rõ ràng ở trong tiết c.1 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau:

 • Khi người nộp thuế có mức thu nhập ổn định từ tiền lương hoặc tiền công. Thì tại một thời điểm nào đó, thường thời điểm sẽ được tính đủ theo tháng, người nộp thuế sẽ tự lựa chọn để tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình.
 • Đối với những đối tượng là người nước ngoài nhưng lại cư trú và làm việc tại Việt Nam. Những đối tượng này sẽ được tính giảm trừ gia cảnh bắt đầu từ tháng 1. Hoặc có thể giảm trừ gia cảnh bắt đầu từ tháng mà người lao động đến Việt Nam. Đối với trường hợp mà người lao động lần đầu tiên đến với Việt Nam đã đến tháng kết thúc hợp đồng lao động. Và người lao động đời khỏi Việt Nam ngay trong năm tính thuế.
 • Nếu như trong một năm đó, người lao động vẫn chưa tiến hành giảm trừ gia cảnh cho chính mình. Hoặc người lao động vẫn chưa giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình chưa đủ 12 tháng. Vậy, người lao động này sẽ được giảm trừ gia cảnh đủ 12 tháng cho đến khi người đó thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân .

Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Giảm trừ gia cảnh năm 2020: Điều kiện và nguyên tắc giảm trừ

Khi người lao động tiến hành giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Cần phải đảm bảo nắm được những nguyên tắc giảm trừ gia cảnh. Những nguyên tắc này đã được quy định rõ ràng ở trong tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau:

 • Khi người nộp thuế muốn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Người nộp thuế phải đáp ứng được điều kiện là đã nộp thuế và đã đăng ký thuế. Và được Cơ quan thuế cấp cho mã số thuế cá nhân.
 • Khi người lao động nộp thuế đã tiến hành đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Cơ quan thuế sẽ tiến hành cấp mã số thuế cho người phụ thuộc. Và kể từ ngày đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Người đó sẽ được tạm tính giảm trừ trong năm đó.
 • Nếu như người lao động vẫn chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ở ngay trong năm tài chính đó. Người lao động sẽ được tính giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc. Kể từ tháng bắt đầu phát sinh nghĩa vụ chăm sóc và nuôi dưỡng.
 • Đối với những người phụ thuộc khác. Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho những đối tượng này chậm nhất là ngày 31/12 của năm được tính thuế. Trong trường hợp mà nộp hồ sơ đăng ký người giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc quá hạn. Người đó sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh cho cả năm đó.
 • Mỗi người nộp thuế sẽ chỉ được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 1 người phụ thuộc trong thời gian một năm tính thuế.

Xem thêm: