Kế toán cho giám đốc old Hợp đồng lao động vô hiệu khi nào? Cách xử lý hợp...

Hợp đồng lao động vô hiệu khi nào? Cách xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

1343

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) vô hiệu khi nào? Khi hợp đồng vô hiệu, người lao động và người sử dụng lao động phải xử lý như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp tại bài viết dưới đây.

Hợp đồng lao động vô hiệu khi nào? Cách xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

Hợp đồng lao động vô hiệu khi nào?

HĐLĐ có thể vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần.

HĐLĐ vô hiệu toàn bộ

Căn cứ Khoản 1, Điều 50, Bộ luật lao động, HĐLĐ vô hiệu toàn bộ khi:

– Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật.

– Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền.

– Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm.

– Nội dung của HĐLĐ hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

HĐLĐ vô hiệu từng phần

Hợp đồng vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật tuy nhiên không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

Ngoài các trường hợp trên, hợp đồng có thể vô hiệu toàn bộ hoặc một phần khi toàn bộ hoặc một phần nội dung của HĐLĐ quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của HĐLĐ hạn chế các quyền khác của người lao động.

Xử lý HĐLĐ vô hiệu

Cách xử lý hợp đồng vô hiệu được hướng dẫn tại Nghị định 44/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Xử lý hợp đồng vô hiệu từng phần

Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể. Cụ thể như sau:

Hai bên phải ký kết phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết một HĐLĐ mới. Thời hạn để làm việc này là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định. Trong thời gian này, quyền và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy định của pháp luật về lao động.

Trong trường hợp hợp đồng vô hiệu từng phần do tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động thì người sử dụng lao động phải hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương trong hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc của người lao động nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Xử lý hợp đồng vô hiệu toàn bộ

Hợp đồng lao động vô hiệu khi nào? Cách xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

Hợp đồng vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng trái pháp luật

Nếu rơi vào trường hợp này thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ.

Hợp đồng vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn so với quy định của pháp luật

Trong trường hợp này, hai bên có trách nhiệm giao kết hợp đồng mới. Thời hạn giao kết hợp đồng mới là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng vô hiệu toàn bộ. Trong thời gian này, quyền và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy định của pháp luật về lao động.

Hợp đồng vô hiệu toàn bộ do công việc mà hai bên giao kết là công việc bị pháp luật cấm

Trường hợp này hai bên có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới. Thời hạn giao kết hợp đồng mới là 3 ngày làm việc, kể từ ngày tuyên bố HĐLĐ vô hiệu. Nếu không giao kết được hợp đồng mới thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản tiền theo hai bên thỏa thuận.

Hợp đồng vô hiệu toàn bộ do nội dung của hợp đồng hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động

Trong trường hợp này, người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng mới.

Trên đây là các trường hợp HĐLĐ bị vô hiệu. Các bên khi giao kết hợp đồng cần cân nhắc kỹ càng tránh ảnh hưởng quyền lợi của nhau.

Xem thêm:

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua sắm TSCĐ hữu hình bằng nguồn ngân sách nhà nước

Tổng hợp các khoản thu nhập không tính vào thuế TNCN cần lưu ý

Hệ thống tài khoản và tính chất của các loại tài khoản kế toán