Thuế Các nghiệp vụ khác Hướng dẫn lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN...

Hướng dẫn lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên phần mềm HTKK

1992

Mẫu số 01/NTNN: Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài trên phần mềm HTKK một cách chi tiết nhất.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Đầu tiên, các bạn cần mở phần mềm HTKK lên. Sau đó nhập mã số thuế của đơn vị cần lập bộ báo cáo tài chính rồi bấm Đồng ý.

Bước 2: Chọn tờ khai

Sau khi màn hình chính của phần mềm hiện lên. Chọn mục Kê khai => Thuế nhà thầu => Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)

Bước 3: Chọn kỳ tính thuế

Sau khi chọn tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài, cửa sổ Chọn kỳ tính thuế hiện lên. Tại đây các bạn có thể chọn loại tờ khai tháng hoặc tờ khai phát sinh. Chọn tháng, năm tính thuế và chọn loại tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung.

Bước 4: Lập tờ khai

Sau khi chọn kỳ tính thuế xong, màn hình sẽ hiện ra mẫu tờ khai như sau:

Các bạn tiến hành nhập các chỉ tiêu của tờ khai như sau:

Cột 1: “Nội dung”

Chỉ tiêu này phản ánh nội dung công việc mà NTNN thực hiện theo từng hợp đồng ký kết với Bên Việt Nam. Người nộp thuế khai vào chỉ tiêu này chi tiết các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ của Nhà thầu. Với các mức tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu khác nhau.

Trường hợp Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhiều NTNN hoặc một Nhà thầu nước ngoài nhưng có nhiều hợp đồng Nhà thầu thì kê khai riêng theo từng hợp đồng thầu.

Cột 2: “Mã số thuế”

Tại chỉ tiêu này, người nộp thuế ghi mã số thuế của các NTNN thực hiện hợp đồng Nhà thầu.

Cột 3: “Hợp đồng số … ngày / tháng / năm …”

Người nộp thuế ghi thông tin về hợp đồng Nhà thầu với từng NTNN. Bao gồm: số hợp đồng và ngày, tháng ký hợp đồng giữa Bên Việt Nam và Nhà thầu.

Cột 4: “Số tiền thanh toán kỳ này”

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền thực thanh toán trong kỳ của Bên Việt Nam cho Nhà thầu nước ngoài. Số tiền thanh toán được kê khai chi tiết theo từng nội dung công việc trong hợp đồng.

Trường hợp trong tháng có nhiều lần thanh toán cho cùng một hợp đồng Nhà thầu. Số tiền ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số tiền thanh toán trong tháng.

Cột 5: “Ngày thanh toán”

Bắt buộc nhập thông tin ‘Ngày thanh toán’. Tờ khai theo lần phát sinh: Ngày thanh toán mặc định hiển thị bằng kỳ tính thuế, không cho sửa.

Cho phép trùng giá trị ngày thanh toán giữa các dòng.

Tờ khai theo tháng: ‘Ngày thanh toán’ bắt buộc nhập và phải thuộc kỳ tính thuế.

Cột 6: “Doanh thu tính thuế”

Số liệu ghi vào cột này là doanh thu tính thuế GTGT do NTNN cung cấp dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Chưa trừ các khoản thuế phải nộp mà NTNN nhận được, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu (nếu có).

Cột 7: “Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu”

Người nộp thuế xác định tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động kinh doanh. Do Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng và ghi vào chỉ tiêu này.

Cột 8: “Thuế GTGT phải nộp”

Chỉ tiêu này phản ánh tiền thuế GTGT phải nộp của NTNN trong kỳ tính thuế.

Cột 9: “Doanh thu tính thuế”

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Nhà thầu nước ngoài theo quy định. Doanh thu tính thuế TNDN của NTNN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT. Chưa trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có) mà Nhà thầu nước ngoài nhận được. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Cột 10: “Tỷ lệ thuế TNDN”

Người nộp thuế xác định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động kinh doanh do NTNN thực hiện theo hợp đồng và ghi vào chỉ tiêu này.

Cột 11: “Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định”

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký kết giữa Việt Nam và Quốc gia/vùng lãnh thổ mà Nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng cư trú.

Cột 12: “Thuế TNDN phải nộp”

Chỉ tiêu này xác định thuế TNDN phải nộp của NTNN trong kỳ tính thuế.

Cột 13: “Tổng số thuế phải nộp vào NSNN”

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách nhà nước trong kỳ đối với từng Nhà thầu nước ngoài.

Sau khi nhập xong hết tất cả chỉ tiêu, tiến hành kiểm tra lại số liệu sau đó bấm Ghi để lưu dữ liệu và Kết xuất nếu cần.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên phần mềm HTKK. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN) trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn cách lập tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) trên phần mềm HTKK

Cách dùng công cụ Conditional Formatting để định dạng dữ liệu theo điều kiện trong Excel