Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Làm sao để Phân loại hạch toán kế toán nhanh và chính...

Làm sao để Phân loại hạch toán kế toán nhanh và chính xác nhất?

206

Hạch toán kế toán là một trong những công việc quen thuộc của kế toán viên. Có rất nhiều kiểu hạch toán, bạn cần nắm được cách phân loại hạch toán kế toán.

Phân loại hạch toán kế toán như thế nào nhanh và chính xác nhất?

Dựa trên cách ghi chép để phân loại hạch toán kế toán

Một trong những cách để phân loại hạch toán kế toán tiêu biểu hiện nay, không thể không nhắc đến việc áp dụng các ghi chép. Đây là một trong những cách được nhiều kế toán sử dụng hiện nay.

Dựa trên các ghi chép, cách thu nhận thông tin mà kế toán viên có thể chia thành 2 loại hạch toán: Kế toán đơn và Kế toán kép

Kế toán đơn

Kế toán đơn thuộc một loại hạch toán. Trong đó, những nghiệp vụ như thu thập thông tin, xử lý dữ liệu về các hoạt động kinh tế ở trong doanh nghiệp, các hoạt động liên quan đến tài chính. Tất cả những hoạt động này đều sẽ được thực hiện một cách riêng biệt và độc lập.

Kế toán kép

Kế toán kép thuộc một loại hạch toán. Trong đó, những nghiệp vụ như thu thập thông tin, xử lý dữ liệu về các hoạt động kinh tế ở trong doanh nghiệp, các hoạt động liên quan đến tài chính. Tất cả những hoạt động này đều sẽ được thực hiện một cùng lúc với nhau, liên kết chặt chẽ với nhau.

Dựa trên tính chất thông tin để phân loại hạch toán

Dựa vào tính chất thông tin để phân loại hạch toán, một trong những cách thức cũng được sử dụng khá nhiều. Khi bạn căn cứ vào toàn bộ những thông tin đã được xử lý trước đó. Hạch toán kế toán sẽ được chia thành 2 loại: Kế toán tổng hợp và Kế toán chi tiết

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp thuộc một loại hạch toán. Trong đó, những nghiệp vụ như thu thập thông tin, xử lý dữ liệu về các hoạt động kinh tế, tiền tệ ở trong doanh nghiệp. Tất cả những hoạt động này đều sẽ được thực hiện dưới dạng tổng quát. Bên cạnh đó, nó sẽ được thể hiện dưới hình thái tiền tệ.

Kế toán chi tiết

Kế toán tổng hợp thuộc một loại hạch toán. Trong đó, những nghiệp vụ như thu thập thông tin, xử lý dữ liệu về các hoạt động kinh tế, tiền tệ ở trong doanh nghiệp. Tất cả những hoạt động này đều sẽ được thực hiện dưới dạng tổng quát. Không chỉ được thực hiện dưới hình thức tổng quát, thể hiện dưới hình thái tiền tệ. Bên cạn h đó, nó còn được thể hiện ở dưới hình thái lao động và hình thái hiện vật.Phân loại hạch toán kế toán như thế nào nhanh và chính xác nhất?

Dựa trên phạm vi thông tin để phân loại hạch toán kế toán

Khi bạn dựa trên phạm vi những thông tin mà mình khai thác được, sẽ chia thành hai kiểu hạch toán: Kế toán quản trị và Kế toán tài chính

Kế toán quản trị

Đối với Kế toán quản trị. Khi mà khai thác và phân tích những thông tin liên quan đến kinh tế và tài chính. Toàn bộ những thôn tin này được hạch toán, chủ yếu để cung cấp thông tin cho những người quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nó còn giữ vai trò để phục vụ cho nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Kế toán tài chính

Đối với Kế toán tài chính, khi mà khai thác và phân tích những thông tin liên quan đến kinh tế và tài chính. Toàn bộ những thôn tin này được hạch toán, chủ yếu để cung cấp thông tin cho những người ở bên ngoài doanh nghiệp. Các cơ quan như cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị, các đối tác liên quan mật thiết đến các hoạt động cùa doanh nghiệp.

Dựa vào mục đích hoạt động để phân loại hạch toán kế toán

Dựa trên đặc điểm về mục đích hoạt động, bạn có thể phân loại hạch toán kế toán thành 2 loại: Kế toán công và Kế toán doanh nghiệp

Kế toán công

Được tiến hành trong những cơ quan, đoàn thể. Hoạt động dựa trên mục đích lấy lợi ích cộng đồng làm mục tiêu chính để hoạt động. Không hoạt động ở dưới hình thức kinh doanh, không cần sinh lợi nhuận cho riêng mình.

Kế toán doanh nghiệp

Những nghiệp vụ ở các doanh nghiệp, các công ty. Những hoạt động ở đây vì lợi ích cá nhân, để sinh lợi nhuận cá nhân, không phải vì lợi ích cộng động.

Xem thêm:

Muốn thay đổi Kế toán trưởng cần phải làm những gì?

Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa gì với doanh nghiệp?

Hàng hóa không chịu thuế GTGT và hàng hóa chịu thuế 0%