Kế hoạch và Báo cáo Báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa gì với doanh nghiệp?

Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa gì với doanh nghiệp?

5587

Lập Bảng cân đối kế toán có lẽ đã trở thành một công việc quen thuộc đối với các kế toán viên. Tuy nhiên, kế toán không chỉ biết lập Bảng cân đối kế toán, bạn còn cần phải nắm được Bảng cân đối này có ý nghĩa như thế nào, tại sao phải làm nó?

Khái niệm về bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán có thể hiểu như một Báo cáo tổng hợp của một doanh nghiệp. Nó được lập dưới cấu trúc tổng hợp các nội dung. Bảng cân đối được sử dụng để phản ánh một cách tổng quát tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Tất cả những đối tượng phản ánh đều nằm trong một thời điểm nhất định.

Nội dung ở trong Bảng cân đối đều sẽ phản ánh được hết các nội dung giá trị. Nội dung số liệu của doanh nghiệp. Ở trong thời điểm mà kế toán viên lập Báo cáo tài chính, người ta ví Bảng cân đối giống như một tấm ảnh chụp nhanh và toàn cảnh nguồn lực tài chính trong doanh nghiệp. Để khi người quản lý nhìn vào, liền có thể nắm được toàn bộ tình hình sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Bảng cân đối có ý nghĩa gì?

Mỗi Bảng cân đối kế toán khi nghiên cứu về bất cứ một đối tượng nào đó. Mỗi đối tượng sẽ đều có một ý nghĩa riêng biệt. Kế toán viên cần nắm được toàn bộ ý nghĩa của các Bảng cân đối kế toán này.

Ý nghĩa của Bảng cân đối đối với tài sản doanh nghiệp

Đối với mặt pháp lý

Số tài sản ở trong Bảng cân đối sẽ phản ánh toàn bộ những tài sản mà công ty hiện có trong thời điểm lập Báo cáo tài chính. Những tài sản này đều thuộc quyền sử dụng và quản lý của doanh nghiệp.

Đối với mặt kinh tế

Các dữ liệu ở trong Bảng cân đối sẽ có tác dụng phản ánh toàn bộ những quy mô của doanh nghiệp. Kèm theo đó là những loại tài sản. Những vốn tài sản sẵn có của doanh nghiệp tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Những đối tượng này sẽ được tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc hình thức phi vật chất.

Ý nghĩa đối với phần nguồn vốn của doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán có những ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp?

Ý nghĩa đối với mặt pháp lý

Bảng cân đối sẽ phản ánh được tình hình tài sản sẵn có của doanh nghiệp trong thời điểm lập Báo cáo tài chính. Qua đây có thể nhận biết được những khoản nợ mà doanh nghiệp đang nợ. Nhận biết được những khoản phải trả là bao nhiêu. Như vậy, các chủ nợ có thể biết được giới hạn về trách nhiệm của chủ sở hữu. Đối với những món nợ từ các doanh nghiệp.

Ý nghĩa về mặt kinh tế

Các số liệu của nguồn vốn sẽ thể hiện rõ được cơ cấu và quy mô của những nguồn vốn được đầu tư. Hoặc huy động sử dụng những nguồn vốn đó vào trong sản xuất, kinh doanh. Huy động vào trong các hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua Bảng cân đối này hoàn toàn có thể nắm bắt được mức độ tự chủ về tài chính của công ty. Bên cạnh đó. Nó giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được khả năng rủi ro về tài chính của công ty mình.

Bảng cân đối kế toán có những hạn chế gì?

Bảng cân đối không chỉ đem đến lợi ích với những ý nghĩa trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bảng cấn đối kế toán còn có những hạn chế mà kế toán viên cần nắm được.

Bảng cân đối  sẽ giúp cho doanh nghiệp phản ánh lại được những giá trị sổ sách của các tài sản ở trong doanh nghiệp. Trong đó sẽ được lập dựa vào trong nguyên tắc giá gốc. Chính vì thế mà có thể sẽ có sự chênh lệch giữa giá trị tài sản trên sổ sách và giá trị tài sản ở trên thị trường.

Đối với các số liệu ở trong Bảng cân đối. Nó chỉ sử dụng để phản ánh những số liệu ở đúng thời điểm mà bạn lập Báo cáo tài chính. Thường thường, Bảng cân đối sẽ được lập ở đầu kỳ hoặc lập vào cuối kỳ kế toán. Vậy nên, nếu một doanh nghiệp thực sự chỉ dựa vào những số liệu được ghi trong các Bảng cân đối như vậy. Doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá sự biến đổi của tài sản và của nguồn vốn. Không thể đánh giá chi tiết được sự biến đổi của cả hai đối tượng này trong cả kỳ kế toán.

Xem thêm:

Đặt tên doanh nghiệp sao cho đúng và chuẩn nhất?

Hộ kinh doanh được miễn thuế năm 2020 trong những điều kiện nào?

Thời hạn lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách, báo cáo của kế toán