Nổi bật 2 5 chính sách có hiệu lực từ tháng 1/2020 kế toán cần...

5 chính sách có hiệu lực từ tháng 1/2020 kế toán cần nắm rõ

2440

Kể từ ngày 01/01/2020, 5 chính sách mới sau đây liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán sẽ có hiệu lực thi hành. Để cập nhật và áp dụng những chính sách này nhanh chóng và hiệu quả nhất, xin mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

chính sách kế toán

1. Hủy bỏ báo cáo duy trì điều kiện hành nghề

Việc báo cáo duy trì điều kiện hành nghề bị huy bỏ được ban hành tại Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, cùng với Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Theo đó, quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 296/2016/TT-BTC đã bị bãi bỏ. Trước đó, Thông tư này quy định kế toán phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm cho Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán. Như vậy, kể từ ngày 01/01/2020, kế toán viên sẽ được miễn thực hiện nghĩa vụ này.

Bên cạnh đó, điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư 296/2016/TT-BTC cũng được sửa đổi như sau:

“Kế toán viên hành nghề vi phạm các trách nhiệm quy định tại khoản 5, 6, 7, 8 Điều 15 Thông tư 296/2016/TT-BTC”.

Như vậy, trường hợp kế toán viên bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định tại Điều 15 Thông tư 296/2016/TT-BTC sẽ bị bãi bỏ.

2. Quy định về mẫu chứng từ kế toán sử dụng cho UBND xã

Theo Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã thay thế mà Bộ Tài chính ban hành, các UBND xã sẽ sử dụng mẫu chứng từ kế toán đồng bộ. Cụ thể chính sách này như sau:

  • Các chứng từ bắt buộc, ký hiệu là BB (gồm phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng), đã được quy định biểu mẫu sẽ không được phép sửa đổi trong quá trình thực hiện.
  • Các chứng từ hướng dẫn, ký hiệu là HD, sẽ được sửa đổi, bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Ngoài ra, với các trường hợp sổ sách, giấy tờ rời, khi mở sổ kế toán cần tuân thủ các thủ tục pháp lý mới được bổ sung như sau:

  • Ghi rõ những thông tin sau trên đầu mỗi sổ tờ rời: tên xã, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên của người giữ và ghi sổ kế toán.
  • Trước khi được đưa vào sử dụng, mỗi sổ tờ rời cần được ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào Sổ đăng ký sử dụng thẻ tờ rời bởi UBND xã.
  • Sắp xếp các sổ tờ rời theo thứ tự các tài khoản kế toán để thuận lợi nhất trong việc tra cứu và bảo mật thông tin.

3. Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Theo Thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Bộ Tài chính ban hành, nguyên tắc hạch toán, kết cấu, nội dung và phương pháp hạch toán những hoạt động kinh tế chủ yếu của các tài sản được quy định như sau:

Tài khoản 216 – Tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ TSHTGT- TL mà cơ quan, đơn vị được giao quản lý và hạch toán theo nguyên giá. Trước đó, tài khoản 217- Tài sản hạ tầng đường bộ đang được áp dụng.

Tài khoản 218 – Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Tài khoản này phản ánh số hiện có và sự biến động giá trị hao mòn của TSHTGT- TL trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, tài khoản 218 còn phản ánh những nguyên nhân khác làm tăng, giảm giá trị hao mòn của TSHTGT- TL mà đơn vị được giao quản lý và hạch toán.

Tài khoản 467 – Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL của đơn vị.

Từ ngày 01/01/2020, Thông tư 76/2019/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành. Đồng thời Thông tư này cũng sẽ thay thế những nội dung về kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định tại Thông tư 98/2014/TT-BTC.

Thông tư này được áp dụng cho các doanh nghiệp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. Những tài sản này không bao gồm tài sản có vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ngoài ra Thông tư còn áp dụng với các cơ quan thực hiện kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi theo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

chính sách kế toán

4. Tiêu chuẩn mới về trình độ công chức kế toán

Theo Thông tư 77/2019/TT-BTC, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và bồi dưỡng công chức chuyên ngành thuế được điều chỉnh cụ thể như sau:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
  • Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên.
  • Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Đối với những cán bộ công chức đang công tác tại vùng dân tộc thiểu số thì cần có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc được cấp bởi cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền.
  • Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Nếu không thì cần phải có chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Ngoài ra, Thông tư 77 cũng nêu rõ rằng kể từ ngày 01/01/2020, công chức ngạch kế toán viên sơ cấp sẽ không được tuyển vào các cơ quan quản lý, sử dụng công chức. Đồng thời cũng không được phép chuyển từ ngạch công chức sang ngạch kế toán viên sơ cấp.

5. Chế độ kế toán cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Theo Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho BQL dự án sử dụng vốn đầu tư công thì kể từ ngày 01/01/2020, Bộ Tài chính sẽ ban hành hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và sổ kế toán, BCTC và báo cáo quyết toán áp dụng cho BQL dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Đơn cử như ban hành Danh mục hệ thống tài khoản kế toán, nguyên tắc, kết cấu nội dung và phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu đối với các tài khoản của đơn vị quy định tại Phụ lục số 02 “Hệ thống Tài khoản kế toán” thay thế Chương II, phần II Thông tư 195/2012/TT-BTC.

Như vậy, các doanh nghiệp, cơ quan cần theo dõi Hệ thống tài khoản kế toán, lựa chọn và áp dụng tài khoản kế toán phù hợp nhất với mô hình hoạt động của mình.

Xem thêm:

5 thay đổi mới nhất về chính sách bảo hiểm xã hội từ năm 2020

Hộ kinh doanh được miễn thuế năm 2020 trong những điều kiện nào?

Quy định về việc hủy hóa đơn giá trị gia tăng năm 2020