Nghiệp Vụ old Những quy định kế toán mới nhất áp dụng từ ngày 01/01/2020

Những quy định kế toán mới nhất áp dụng từ ngày 01/01/2020

1701

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là bước sang năm 2020. Những quy định về kế toán sẽ có sự thay đổi và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Kế toán và doanh nghiệp cần cập nhật thông tin này để hoạt động kinh doanh được triển khai hợp lý, đúng quy định trong năm mới. Dưới đây là những quy định kế toán mới nhất mà chúng tôi cập nhật được.

1. Kế toán không cần phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề

Theo Thông tư số 44/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính có một số sửa đổi quy định về hành nghề dịch vụ kế toán đã được ban hành giữa năm 2019 nhưng từ ngày 01/01/2020 mới chính thức có hiệu lực.

Theo đó, điều mà những người làm trong lĩnh vực kế toán cần ghi nhớ nhất là không còn quy định kế toán phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề.

Cụ thể, bãi bỏ quy định:

“Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, kế toán viên hành nghề phải gửi Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm cho Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 296”.

quy định kế toán năm 2020

2. Áp dụng chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã mới

Thông tư số 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Thông tư này quy định rằng (Điều 5):

– Các xã phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh của xã.

– Các xã phải theo dõi nguồn thu, nhiệm vụ chi của xã theo mục lục ngân sách Nhà nước và quy định về tài chính, ngân sách phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán với ngân sách nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

– Các xã chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.

– Việc lập báo cáo tài chính phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán; phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do.

Ngoài ra, từ ngày 1/1/2020, các UBND xã, phường, thị trấn trong cả nước phải áp dụng thống nhất 16 mẫu chứng từ kế toán.

3. Không tuyển dụng công chức ngạch kế toán sơ cấp

Thông tư số 09/2010/TT-BNV nói rằng, công chức kế toán viên sơ cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại các đơn vị kế toán cấp cơ sở trong bộ máy hành chính Nhà nước, thực hiện các công việc kế toán thuộc phần việc kế toán được phân công. Thông tư này chính thức hết hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

quy định kế toán mới nhất

Đồng nghĩa chức vụ này cũng đã bị bãi bỏ. Theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC mới nhất của Bộ Tài chính quy định, các đơn vị sẽ không tuyển dụng công chức ngạch kế toán sơ cấp nữa kể từ ngày Thông tư có hiệu lực 1/1/2020.

Ngoài ra, theo Thông tư 77 này quy định thì có thể lương công chức kế toán năm 2020 sẽ tăng lên, cao nhất là 11,25 triệu đồng/tháng.

4. Hướng dẫn mới về kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Thông tư này quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán dùng để hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Đối tượng áp dụng:

– Doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, không tính tài sản thuộc thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

– Cơ quan được thực hiện kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trên đây là những quy định kế toán mới nhất sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2020. Kế toán, các đơn vị kế toán cần ghi nhớ lại và có sự chuẩn bị cho một năm tài chính mới.

Xem thêm: 

4 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2019

Từ 1/7/2020, tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng

Các mẫu chứng từ kế toán xã áp dụng từ năm 2020