Nghiệp Vụ old Nguyên tắc kế toán tài khoản 511 theo thông tư 133

Nguyên tắc kế toán tài khoản 511 theo thông tư 133

1195
kế toán tài khoản 511

Đối với một doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận là chủ yếu, việc sản xuất kinh doanh đem lại doanh thu là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất. Chính vì thế, kế toán doanh nghiệp cần phải nắm rõ những nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ để có thể hạch toán chính xác. Ketoan.vn sẽ giới thiệu đến bạn những nguyên tắc kế toán tài khoản 511 theo thông tư 133 mới nhất để bạn nắm vững, thuận lợi cho công tác kế toán tại doanh nghiệp.

kế toán tài khoản 511

1. Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 • Tài khoản dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh là tài khoản 511.
 • Tài khoản này sử dụng để hạch toán các giao dịch và các nghiệp vụ sau:

a, Bán hàng hóa: bán hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất ra, hàng hóa mua vào và bán bất động sản đầu tư

b, Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng theo một kỳ hoặc nhiều kỳ kế toán. Dịch vụ có thể là: cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức thuê hoạt động, doanh thu từ hợp đồng xây dựng.

c, Doanh thu khác

2. Điều kiện ghi nhận doanh thu

nguyên tắc kế toán tài khoản 511

a, Doanh nghiệp được phép ghi nhận doanh thu bán hàng khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua
 • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý và kiểm soát hàng hóa
 • Doanh thu được xác định một cách tương đối chắc chắn
 • Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
 • Các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng được xác định

b, Doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu từ cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh thu được xác định một cách tương đối chắc chắn
 • Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ
 • Doanh nghiệp xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm lập báo cáo
 • Doanh nghiệp xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và những chi phí để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ.

c, Trong trường hợp hợp đồng kinh tế có nhiều giao dịch, doanh nghiệp cần phải nhận biết các giao dịch để ghi nhận doanh thu:

 • Trường hợp trong hợp đồng kinh tế quy định bán hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng, doanh nghiệp cần ghi riêng doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ
 • Trường hợp hợp đồng quy định bên bán hàng chịu trách nhiệm lắp đặt sản phẩm, doanh thu chỉ được ghi nhận khi đã hoàn thành việc lắp đặt
 • Trong trường hợp doanh nghiệp có nghĩa vụ phải cung cấp cho người mua hàng hóa, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu, kế toán chỉ được ghi nhận doanh thu khi thực hiện hết nghĩa vụ với người mua.

d, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp thực hiện được trong kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu:

Các nguyên nhân sau:

 • Doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho khách hàng hoặc khách hàng trả lại hàng bán do không đảm bảo quy cách phẩm chất của hàng hóa như quy định tại hợp đồng kinh tế
 • Sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã tiêu thụ ở các kỳ trước, đến kỳ sau phải chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại được ghi nhận giảm doanh thu theo nguyên tắc:

– Nếu sản phẩm được ghi nhận giảm doanh thu phát sinh trước thời điểm phát hành báo cáo tài chính, kế toán phải coi đây là một sự kiện phát sinh sau ngày lập BCTC và ghi giảm doanh thu trên BCTC.

– Nếu trường hợp sản phẩm ghi nhận giảm doanh thu sau thời điểm phát hành BCTC, doanh nghiệp ghi nhận giảm doanh thu của kỳ phát sinh

3. Không ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong các trường hợp

 • Trị giá hàng hóa, vật tư, bán thành phẩm giao cho bên ngoài gia công chế biến
 • Trị giá hàng gửi bán theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi (khi xác định đã bán mới được ghi nhận doanh thu)
 • Số tiền thu về từ việc bán sản phẩm sản xuất thử
 • Các khoản doanh thu hoạt động tài chính
 • Các khoản thu nhập khác

Hi vọng bạn đã nắm vững các nguyên tắc cần thiết khi kế toán tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Xem thêm bài viết tại

Cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nắm vững khái niệm doanh thu bán hàng và chiết khấu bán hàng