Kế toán cho người mới bắt đầu Nhập môn kế toán Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán có kèm đáp án...

Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán có kèm đáp án (Phần 1)

15047
Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán có kèm đáp án (Phần 1)

Nguyên lý kế toán là những hướng dẫn cơ bản để tạo ra các quy tắc và chuẩn mực kế toán mà kế toán viên nào cũng cần nắm chắc. Bài viết của Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán có kèm đáp án để các bạn luyện tập nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán

1. Kế toán là việc

 • a. Thu thập thông tin
 • b. Kiểm tra, phân tích thông tin
 • c. Ghi chép sổ sách kế toán
 • *d. Tất cả đều đúng

2. Kế toán tài chính là việc

 • a. Cung cấp thông tin qua sổ KT
 • *b. Cung cấp thông tin qua BC TC
 • c. Cung cấp thông tin qua mạng
 • d. Tất cả đều đúng

3. Trường hợp nào sau đây được ghi vào sổ kế toán

 • a. Ký hợp đồng thuê nhà xưởng để sản xuất. Giá trị hợp đồng 20tr/năm
 • *b. Mua tài sản cố định 50tr, chưa thanh toán
 • c. Nhận được lệnh chi tiền phục vụ tiếp khách của doanh nghiệp 5tr (tiền chưa chi)
 • d. Tất cả trường hợp trên

4. Người sử dụng thông tin kế toán gián tiếp: cơ quan thuế

 • a. Nhà quản lý
 • b. Nhà đầu tư
 • c. Người môi giới
 • *d. Không có câu nào

5. Đối tượng của kế toán là:

 • a. Tình hình thị trường, tình hình cạnh tranh S
 • *b. Tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản doanh nghiệp và sự vận động của chúng Đ
 • c. Tình hình thực hiện kỷ luật lao động S
 • d. Tình hình thu chi tiền mặt (Đ mà chưa đủ, đối tượng kế toán ko chỉ có tiền)

6. Nhóm nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong việc dự kiến khả năng sinh lời và khả năng thanh toán công nợ

 • *a. Ban lãnh đạo
 • b. Các chủ nợ
 • c. Các nhà đầu tư (quan tâm lợi nhuận)
 • d. Cơ quan thuế (quan tâm lợi nhuận)

7. Đặc điểm của tài sản trong 1 doanh nghiệp

 • a. Hữu hình hoặc vô hình Đ (Tài sản: MMTB, quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế…)
 • b. DN có thể kiểm soát được chúng, được toàn quyền sử dụng Đ
 • c. Chúng có thể mang lợi ích cho DN trong tương lai Đ
 • *d. Tất cả đều đúng

8. Nợ phải trả phát sinh do

 • a. Lập hoá đơn và dịch vụ đã thực hiện cho KH
 • b. Mua thiết bị = tiền
 • c. Trả tiền cho người bán về vật dụng đã mua
 • *d. Mua hàng hoá chưa thanh toán

9. Tài sản trong doanh nghệp khi tham gia vào quá trình sản xuất sẽ biến động như thế nào?

 • a. Không biến động
 • *b. Thường xuyên biến động
 • c. Giá trị tăng dần
 • d. Giá trị giảm dần

10. Kế toán tài chính có đặc điểm

 • a. Thông tin về những sự kiện đã xảy ra Đ
 • b. Gắn liền với phạm vi toàn DN Đ
 • c. Có tính pháp lệnh và phải có độ tin cậy cao Đ
 • *d. Tất cả đều đúng

11. Các khoản nợ phải thu

 • a. Không phải là tài sản DN S
 • *b. Là TS của DN nhưng bị đơn vị khác đang sử dụng Đ
 • c. Không phải là TS của DN vì TS của DN thì ở tại DN
 • d. Không chắc chắn là TS của DN

12. Kế toán tài chính có đặc điểm

 • a. Thông tin về những sự kiện đang và sắp xảy ra S
 • b. Gắn liền với từng bộ phận, từng chức năng hoạt động S
 • c. Có tính linh hoạt S
 • *d. Không câu nào đúng

13. Nguồn vốn trong doanh nghiệp bao gồm các nguồn nào sau đây:

 • a. Chủ đầu tư DN đầu tư thêm vốn vào DN
 • b. Chủ DN phân bổ tổ chức hay cá nhân khác
 • c. Chủ DN dùng LN để bổ sung vào vốn
 • *d. Tất cả câu trên đều đúng

14. Sự kiện nào sau đây sẽ đc ghi nhận là nghiệp vụ kinh tế phát sinh của kế toán

 • *a. KH thanh toán tiền nợ cho DN (Tiền tăng, nợ phải thu KH giảm)
 • b. Nhân viên sử dụng vật dụng văn phòng
 • c. Phỏng vấn ứng cử viên xin việc
 • d. Không có sự kiện nào

15. Thước đo chủ yếu

 • a. Thước đo lao động ngày công
 • b. Thước đo hiện vật
 • *c. Thước đo giá trị
 • d. Cả 3 câu trên

16. Chức năng của kế toán

 • a. Thông tin thu nhập xử lý chỉ đạo, thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh
 • b. đến các đối tượng sử dụng thông tin KT
 • c. Điều hành các hđ sx kd trong DN
 • *d. Giám đốc tình hình sử dụng vốn, tình hình sx kd

17. Các khoản phải trả người bán là:

 • a. Tài sản của DN
 • *b. Một loại nguồn vốn góp phần hình thành nên TS của DN
 • c. Không phải là nguồn hình thành ts của DN và DN sẽ thanh toán cho ng bán
 • d. Tuỳ từng trường hợp cụ thể ko thể đưa ra kết luận tổng quát

18. DN đang xây nhà kho, chương trình xây dựng dở dang này là:

 • a. Nguồn vốn hình thành nên ts của DN
 • *b. Tài sản của DN
 • c. Tuỳ thuộc quan điểm của từng nhân viên KT
 • d. Phụ thuộc vào quy định của…

19. Các trường hợp sau, trường hợp nào chưa ghi nhận doanh thu:

 • a. KH đã nhận hàng và thanh toán cho DN = TM
 • *b KH chưa nhận hàng nhưng thanh toán trước cho DN = TM
 • c. KH đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán cho DN
 • d. Không có trường hợp nào

20. Câu phát biểu nào sau đây sai:

 • a. Vốn chủ sở hữu là TM của chủ sở hữu có trong DN
 • b. Tài sản + nợ phải trả luôn cân bằng với vốn chủ sở hữu
 • c. Chủ sở hữu là chủ nợ của DN
 • d. Tất cả câu trên

Xem thêm

3 Dạng bài tập nguyên lý kế toán có kèm lời giải chi tiết

Bài tập nguyên lý kế toán có kèm lời giải chi tiết (phần 2)

Bài tập nguyên lý kế toán có kèm lời giải chi tiết (phần 3)

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị (Phần 1)

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị (Phần 2)