Nổi bật 2 Tải về Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên...

Tải về Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

2724

Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 96/2020/TT-BTC quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tải về Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

1. Các đối tượng công bố thông tin

 • Công ty đại chúng;
 • Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng;
 • Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
 • Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp;
 • Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
 • Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con;
 • Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
 • Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định pháp luật.

2. Nguyên tắc công bố thông tin

Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật. Việc công bố các thông tin cá nhân bao gồm: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được thực hiện nếu cá nhân đó đồng ý.

Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố. Đối tượng công bố thông tin phải công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.

Trường hợp thông tin công bố bao gồm các thông tin cá nhân và các đối tượng công bố thông tin không đồng ý công khai các thông tin này thì phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán 02 bản tài liệu, trong đó 01 bản bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân và 01 bản không bao gồm thông tin cá nhân để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thực hiện công khai thông tin.

3. Công bố thông tin định kỳ

a. Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo nguyên tắc sau:

 • Báo cáo tài chính phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp;
 • Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. Bao gồm cả báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đó và văn bản giải trình của công ty trong trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính;
 • Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán. Nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

b. Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

 • Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có);
 • Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố theo thời hạn quy định.

Các bạn có thể tải về Thông tư 96/2020/TT-BTC TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về chênh lệch tỷ giá hối đoái

Mời bạn đọc tải về Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Tải về Văn bản hợp nhất thông tư xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Tải về Thông tư 96/2016/TT-BTC về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miến thuế TNCN

Tải về Thông tư số 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ