Kinh nghiệm Các quy định mới nhất về Luật Thuế năm 2020 bạn cần...

Các quy định mới nhất về Luật Thuế năm 2020 bạn cần nắm rõ

1428

Nhằm giúp kế toán kịp thời cập nhật văn bản về thuế, Ketoan.vn đã tổng hợp các văn bản, thông tư, nghị định mới nhất của Luật Thuế hiện hành (năm 2020) trong bài viết dưới đây.

Các quy định mới nhất về Luật Thuế năm 2020 bạn cần nắm rõ

Quy định mới về Luật quản lý thuế

Trong Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định về các loại thuế cùng các khoản thu các trong ngân sách nhà nước. Được ban hành ngày 13/6/2019, Luật quản lý Thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Còn đối với những quy định về hóa đơn và chứng từ điện tử có hiệu lực thi hành từ 1/7/2022.

Quy định mới về đăng ký thuế trong Luật Thuế năm 2020

Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định như sau: Hồ sơ; trình tự và thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; khôi phục lại mã số thuế; tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; các trường hợp tổ chức lại hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động đăng ký thuế; trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng mã số thuế.

Quy định mới về hóa đơn trong Luật Thuế 2020

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn về vi phạm hành chính hóa đơn. Trong thông tư này đã hướng dẫn chi tiết về những hành vi vi phạm hành chính đối với hóa đơn. Cụ thể về: hình thức xử phạt; mức phạt hành chính; biện pháp để người vi phạm khắc phục hậu quả.

Nghị định 49/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với quản lý giá, phí và lệ phí, hóa đơn. Trong đó có sửa đổi về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, vi phạm hành chính về thuế và lệ phí.

Quy định mới về hóa đơn điện tử

Trong thông tư 32/2011/TT-BTC, hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
Trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong quá trình: bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Những hoạt động có liên quan trực tiếp đến việc quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử. Những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm có cơ quan và tổ chức, cá nhân khi quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử.

Quy định mới về thuế GTGT

Các quy định mới nhất về Luật Thuế năm 2020 bạn cần nắm rõ

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.
Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định sửa đổi và bổ sung một số điều ở trong Nghị định quy định về thuế.
Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế trong Nghị định 12/2015/NĐ-CP.
Nghị định 100/2016/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những điều quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung về: Luật thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP.
Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn quy định thi hành Nghị định 91/2-14/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung những điều trong Nghị định về quy định thuế.

Thông tư 92/201/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Áp dụng đối với những cá nhân cư trú và có hoạt động kinh doanh. Hướng dẫn thực hiện một số những nội dung sửa đổi và bổ sung về các khoản thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi và bổ sung về luật thuế.

Quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 219/2013/NĐ-CP hướng dẫn về luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn và thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, đã sửa đổi và bổ sung một số điều trong Nghị định quy định về thuế.

Nghị quyết 116/2020/QH14 trong ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp trong năm 2020.

Quy định về xử phạt vi phạm về thuế

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế: kê khai; nộp sai; nộp thiếu; nộp chậm; không nộp tờ khai thuế…
Xử phạt nộp chậm tiền thuế trong Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH14. Hướng dẫn cụ thể trong khoản 3 điều 3 của Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Quy định về thời hạn gia hạn nộp thuế

Nghị định 41/2020/NĐ-Cp gia hạn về thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, TNDN, tiền thuê đất.

Xem thêm: 

Tải về Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi một số điều của luật thuế TTĐB

Những điểm cần lưu ý trong Thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn luật thuế TNCN

Thuế tiêu thụ đặc biệt và những thông tin về luật thuế mà bạn cần biết

Những điều cần biết về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2020

Những điều kế toán cần biết về luật thuế tiêu thụ đặc biệt