Nổi bật 2 Những trường hợp được phép giảm vốn điều lệ tại công ty...

Những trường hợp được phép giảm vốn điều lệ tại công ty cổ phần

456

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng bạn đọc đi tìm hiểu những trường hợp được phép giảm vốn điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Investment tree growth illustration Free Vector

1. Trường hợp giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty với điều kiện:

  • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp;
  • Công ty phải đảm bảo sau khi giảm vốn (hoàn trả vốn góp cho cổ đông) vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

2. Trường hợp giảm vốn do công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của cổ đông

  • Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty. Hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông. Quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản. Trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông. Số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày. Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.
  • Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông. Với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá. Thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

3. Trường hợp giảm vốn do công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo quyết định của công ty

  • Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán. Một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định.
  • Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  • Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty quy định tại mục dưới. Đối với cổ phần loại khác. Nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;
  • Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này. Quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày. Kể từ ngày quyết định đó được thông qua.
  • Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày. Kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân…

4. Trường hợp giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày. Kể từ ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua. Tức 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, chậm nhất trước 120 ngày và sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập.

Như vậy, bài viết trên đã cùng các bạn tìm hiểu những trường hợp công ty cổ phần được phép giảm vốn điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Đây là những yếu tố chính gây ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp

Cách tính thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH

Cách chuẩn bị Hồ sơ, Quy trình và Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty

Doanh nghiệp làm thế nào để huy động vốn về công ty?

Phân biệt sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn pháp định