Nổi bật 2 Tải về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về việc ban hành mẫu biểu hồ...

Tải về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về việc ban hành mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

950

Vào ngày 26/6/2020, Kiểm toán Nhà Nước đã ban hành Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về việc ban hành mẫu biểu hồ sơ kiểm toán. Mời bạn đọc tìm hiểu và tải về quyết định này trong bài viết sau đây.

Nội dung Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ chức, cá nhân của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, các quy định có liên quan đến Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, các thành viên của Đoàn kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Những lĩnh vực được ban hành biểu mẫu kèm theo Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN

  • LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  • LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  • LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
  • LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP
  • LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
  • LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TÀI CHÍNH ĐẢNG
  • HỒ SƠ CHUNG

Mời bạn đọc tải về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN TẠI ĐÂY.

Mời bạn đọc tải về phụ lục kèm theo Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Thông tư 39/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo kế toán, kiểm toán

Chia sẻ bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên năm 2020

Mục tiêu, hình thức và nguyên tắc khi kiểm toán nội bộ

Hợp đồng trọn gói nhìn từ góc độ kiểm toán viên tại Việt Nam

Kiểm toán hoạt động việc quản lý nợ công tập trung vào những gì?