Nghiệp Vụ old Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn và...

Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn và hệ số

1702
Businessman using tablet analyzing sales data and economic growth graph chart. Business strategy. Abstract icon. Digital marketing.

Giá thành sản xuất có nhiều phương pháp tính khác nhau phụ thuộc vào hình thức, loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn và hệ số.

1. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

a. Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn. Số lượng mặt hàng ít, sản xuất với khối lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn
Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: đối với từng loại sản phẩm hay dịch vụ.

b. Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Với trường hợp này, tổng chi phí được tập hợp được trong kỳ cho từng đối tượng đúng bằng giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ kết thúc trong kỳ.

Tổng giá thành = Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ.

Trong đó:

Tổng CPSX phát sinh trong kỳ = CPSX kinh doanh dở dang đầu kỳ + CPSX trong kỳ – CPSX kinh doanh dở dang cuối kỳ

Giá thành mỗi sản phẩm = Tổng giá thành sản xuất sản phẩm / Số lượng sản phẩm hoàn thành

c. Ví dụ minh họa

Trong tháng 6, Công ty Minh Long tiến hành sản xuất sản phẩm A . Cuối tháng hạch toán, chi phí được tập hợp như sau: (Đơn vị tính: VNĐ)

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.000.000
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 500.000
 • Chi phí SX chung: 700.000
 • Số lượng hoàn thành trong tháng: SP A Nhập kho 500

Yêu cầu: Tính giá thành sản phầm A. Biết rằng

 • Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ: 400.000
 • Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ: 600.000

Hướng dẫn

Áp dụng công thức trên ta có Tổng giá thành = 400.000 + (1.000.000 + 500.000 + 700.000) – 600.000 = 2.000.000

Giá thành mỗi sản phẩm = 2.000.000 / 500 = 4.000

2. Tính giá thành theo phương pháp hệ số

a. Đối tượng áp dụng:

 • Các doanh nghiệp: Trong cùng một quá trình sản xuất, cùng sử dụng một thứ nguyên liệu và một lượng lao động. Nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau. Và chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm mà được tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất.
 • Các lĩnh vực sản xuất thường áp dụng như: May mặc, hoá chất, cơ khí, chế tạo, điện cơ, chăn nuôi…
 • Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ và từng loại sản phẩm chính do quy trình sản xuất đó tạo ra.
 • Đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm.

b. Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá thành chung của các loại sản phẩm thu được đồng thời.

 • Xác định giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn:
  Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn = Tổng giá thành của tất cả các loại sản xuất sản phẩm / Tổng số sản phẩm tiêu chuẩn đã quy đổi
 • Quy đổi sản phẩm thu được của từng loại về sản phẩm tiêu chuẩn theo các hệ số quy định:
  Số sản phẩm tiêu chuẩn = Số sản phẩm từng loại x Hệ số quy đổi từng loại
 • Xác định giá thành của từng loại sản phẩm:
  Tổng giá thành sản xuất sản phẩm =  Số lượng sản phẩm tiêu chuẩn của từng loại x Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn

c. Ví dụ minh họa

Công ty Hà Trung có quy trình công nghệ sản xuất đơn giản. Quá trình sản xuất đồng thời 2 sản phẩm: C và D. Số lượng sản phẩm sản xuất mặt hàng C là 400 sản phẩm, mặt hàng D là 500 sản phẩm. Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, hệ số quy đổi về sản phẩm tiêu chuẩn được quy định như sau: SP C là 1 và SP D là 1,2.

Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP biết: (ĐVT: đồng)

 • Chi phí NVL trực tiếp: 1.000.000
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 700.000
 • Chi phí SXC: 500.000
 • Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ: 1.000.000
 • Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ: 200.000

Hướng dẫn:

Tính đổi sản lượng thực tế từng loại sản phẩm ra sản phẩm quy chuẩn:

Sản phẩm C: 400 x 1 = 400 sản phầm

Sản phẩm D: 500 x 1,2 = 600 sản phầm

Tổng sản phẩm tiêu chuẩn = 500 + 600 = 1.000 sản phẩm

Tổng chi phí sản xuất sản phẩm = 1.000.000 + (1.000.000 + 700.000 + 500.000) – 200.000 = 3.000.000

Giá thành sản phẩm tiêu chuẩn = 3.000.000 / 1.000 = 3.000

Giá thành sản phẩm C = 3.000 x 1 = 3.000

Giá thành sản phẩm D = 3.000 x 1.2 = 3.600

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã nắm rõ cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn và hệ số. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Hạch toán tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo hướng dẫn của Thông tư 200

Các phương pháp đơn giản để phân loại Giá thành sản phẩm

Phương pháp xác định Giá thành sản xuất nhanh và chính xác nhất

Cách tập hợp chi phí để tính giá thành tại công ty dịch vụ du lịch

Tìm hiểu chi phí kinh doanh và giá thành dịch vụ của ngành khách sạn