Kế toán cho giám đốc old Tất tần tật về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...

Tất tần tật về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

474

Điều kiện, thời hạn, hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Tất tần tật về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều 60, Luật kế toán 2015, quy định như sau:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận này khi:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • Công ty có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề.
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty phải là kế toán viên hành nghề.
 • Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

Đối với công ty hợp danh

Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận này khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • Công ty có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề.
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

Đối với doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận này khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • Doanh nghiệp có ít nhất hai kế toán viên hành nghề.
 • Chủ doanh nghiệp này là giám đốc đồng thời cũng là kế toán viên hành nghề.

Đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức này được cấp Giấy chứng nhận khi có đủ các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp này được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính.
 • Doanh nghiệp này có ít nhất hai kế toán viên hành nghề. Trong đó 1 trong 2 người là giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh.
 • Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp này phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

2. Hồ sơ đề nghị cấp

Tất tần tật về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ theo Điều 61, Luật Kế toán 2015, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận này gồm những tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

3. Thời hạn cấp

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như trên, trong vòng 15 ngày Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không hợp lệ, BTC từ chối cấp và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

4. Cấp lại Giấy chứng nhận

Trong một số trường hợp, Giấy chứng nhận này sẽ được cấp lại. Cụ thể những trường hợp sau sẽ được cấp lại:

 • Có sự thay đổi về tên, người đại diện theo pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận này bị mất hoặc bị hỏng.

Để được cấp lại Giấy này, công ty, doanh nghiệp cần nộp những tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp lại.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã được cấp, trừ trường hợp Giấy chứng nhận này bị mất hoặc bị hỏng.
 • Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

Xem thêm:

Tải về Thông tư 166/2013/TT-BTC: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Tải về Luật số 04/2017/QH14 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tải về mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất