Nổi bật 1 Tải về Luật số 04/2017/QH14 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ doanh...

Tải về Luật số 04/2017/QH14 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

609
Tải về Luật số 04/2017/QH14 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời bạn đọc tải về Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại bài viết dưới đây.

Tải về Luật số 04/2017/QH14 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

I. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Luật này quy định các nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật này áp dụng đối với:

  • Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này.
  • Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1. Tải về Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mời bạn đọc tham khảo và tải về TẠI ĐÂY.

2. Kết cấu của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 6. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương II: NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Điều 8. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng

Điều 9. Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 10. Hỗ trợ thuế, kế toán

Điều 11. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

Điều 12. Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

Điều 13. Hỗ trợ mở rộng thị trường

Điều 14. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý

Điều 15. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

Điều 16. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Điều 17. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Điều 18. Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Điều 19. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Điều 20. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương III: TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Điều 21. Trách nhiệm của Chính phủ

Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Điều 24. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Điều 25. Trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp tỉnh

Điều 26. Trách nhiệm của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 28. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 29. Công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 30. Kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 31. Đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 32. Xử lý vi phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan

Điều 34. Hiệu lực thi hành

Điều 35. Quy định chuyển tiếp

II. Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật 04/2017/QH14: hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2018. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể quy định chi tiết các Điều sau: Điều 4; khoản 1 và khoản 2 Điều 14; Điều 15; khoản 2 Điều 16; Điều 17 và Điều 19.

1. Tải về Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Mời bạn đọc tham khảo và tải về TẠI ĐÂY.

2. Kết cấu của Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ

Điều 5. Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương II. XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Điều 6. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 7. Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 8. Xác định số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 9. Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 10. Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 11. Xác định và kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương III. HỖ TRỢ THÔNG TIN, TƯ VẤN, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Điều 12. Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 13. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 14. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương IV. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH, KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ

Điều 15. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Điều 16. Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp

Điều 17. Hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu

Điều 18. Hỗ trợ lệ phí môn bài

Điều 19. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán

Điều 20. Phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 21. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Điều 22. Tiêu chí lựa chọn cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Điều 23. Phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị tham gia Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 24. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Điều 26. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 27. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Xử lý chuyển tiếp

Điều 29. Hiệu lực thi hành

Điều 30. Trách nhiệm thi hành

Xem thêm:

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo Thông tư 200

Tải về Nghị định 41/2018/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Tải về Thông tư 166/2013/TT-BTC: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế