Nổi bật 1 Tải về Thông tư 166/2013/TT-BTC: Quy định xử phạt vi phạm hành...

Tải về Thông tư 166/2013/TT-BTC: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

537

Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Mời bạn đọc tham khảo và tải về tại bài viết dưới đây.

Thông tư 166/2013/TT-BTC: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thông tư 166/2013/TT-BTC

Thông tư 166/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2013. Thông tư này thay thế Thông tư số 61/2007/TT-BTC và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2014.

Thông tư này quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 129/2013/NĐ-CP.

Tải về Thông tư 166/2013/TT-BTC

Mời bạn đọc tham khảo và tải về Thông tư 166/2013/TT-BTC TẠI ĐÂY.

Kết cấu Thông tư 166/2013/TT-BTC

Thông tư này gồm 4 Chương và 43 Điều. Chi tiết như sau:

Chương I. Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 3. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Điều 4. Thời hiệu xử phạt, thời hạn truy thu thuế và thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 5. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 6. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Chương II. Hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

Điều 8. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

Điều 10. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế nhưng không thuộc trường hợp xác định là khai thiếu thuế, trốn thuế, gian lận về thuế

Điều 11. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Điều 12. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

Điều 13. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Điều 14. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng

Điều 15. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Chương III. Thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 16 – Điều 25

Điều 16. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 17. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Điều 18. Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 19. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính về thuế

Điều 20. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Điều 21. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản

Điều 22. Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế

Điều 23. Giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về thuế

Điều 24. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

Điều 25. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 26 – Điều 41

Điều 26. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hủy quyết định xử phạt

Điều 27. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 28. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 29. Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 30. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Điều 31. Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành đối với trường hợp lập biên bản

Điều 32. Công bố, công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế.

Điều 33. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 34. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 35. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản

Điều 36. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Điều 37. Miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 38. Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 39. Chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để thi hành

Điều 40. Nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Điều 41. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, tiền phạt

Chương IV. Điều khoản thi hành 

Điều 42. Hiệu lực thi hành

Điều 43. Tổ chức thực hiện

Trên đây là thông tin về Thông tư 166/2013/TT-BTC. Thông tư này quy định về xử phạt hành chính về thuế. Bạn đọc hãy tham khảo để chủ động trong công việc của mình. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Chi tiết về mức hưởng và thời gian tính trợ cấp mất việc

Cách lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu B02-DN

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung theo Thông tư 200