Doanh thu Doanh thu bán hàng Là kế toán bán hàng giỏi cần phải trang bị những kiến...

Là kế toán bán hàng giỏi cần phải trang bị những kiến thức này!

1514

Nhiều người nghĩ rằng công việc kế toán bán hàng là rất dễ dàng. Chỉ cần có kỹ năng bán hàng lập tức sẽ trở thành kế toán bán hàng giỏi. Nhưng để là một kế toán bán hàng giỏi, bạn cần phải trang bị nhiều kiến thức hơn thế.

Kế toán bán hàng giỏi cần phải trang bị những kiến thức này!

Nắm được khái niệm doanh thu thuần

Không chỉ nắm được quy trình bán hàng đúng cách, một kế toán bán hàng cần phải nắm rõ về khái niệm doanh thu thuần hơn ai hết.

Doanh thu thuần, hay có thể hiểu là doanh thu bán hàng thực tế của công ty sau khi đã tính toán và trừ đi các khoản giảm trừ. Đối với doanh thu thuần, sẽ còn nhiều khái niệm khác. Tuy nhiên, các kế toán viên chỉ cần hiểu một cách đơn giản. Doanh thu thuần là các khoản tiền thu được trong quá trình bán hàng, đã trừ các các khoản giảm trừ cần thiết.

Quy tắc ghi nhận kế toán bán hàng

Sau quá trình bán hàng, tổng tiền bán trừ đi các khoản giảm trừ, sẽ được kết quả bán hàng. Nhưng để có thể xác định kế toán bán hàng, kế toán viên cần phải xác định được tổng doanh thu thuần và những chi phí khác như giá vốn và chi phí quản lý và tìm ra số chênh lệch ở trong một kỳ nhất định.

Công thức xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Để xác định kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán viên sẽ dựa vào công thức sau đây:

Kết quả hoạt động kinh doanh = KQ hoạt động sản xuất kinh doanh + KQ hoạt động tài chính + Kq hoạt động khác

Trong đó

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Để tính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán viên cần áp dụng công thức sau:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần của bán hàng hóa, dịch vụ – Giá vốn bán hàng – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Kết quả hoạt động tài chính

Để tính được kết quả hoạt động tài chính, kế toán viên cần áp dụng công thức sau:

Kết quả hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính  – Chi phí hoạt động tài chính

Kết quả hoạt động khác

Để tính kết quả hoạt động khác, kế toán viên sẽ áp dụng công thức sau đây:

Kết quả hoạt động khác = Các khoản thu nhập khác – Các khoản chi phí khác  – Chi phí thuế TNDN

Quy tắc ghi nhận doanh thu bán hàng

Để ghi nhận doanh thu bán hàng, kế toán viên sẽ áp dụng 5 quy tắc như sau:

 • Doanh nghiệp đã tiến hành chuyển giao những rủi ro cũng như lợi ích từ sản phẩm, dịch vụ cho phía người mua hàng
 • Doanh nghiệp không còn quyền quản lý các mặt hàng, dịch vụ như chủ sở hữu
 • Doanh nghiệp đã xác định được doanh thu bán hàng và tương đối chắc chắn về khoản doanh thu đó
 • Doanh nghiệp đã thu được các khoản lợi ích kinh tế từ việc bán hàng
 • Doanh nghiệp đã xác định và nắm rõ được những khoản chi phí liên quan đến quá trình giao dịch bán hàng.

Các loại chứng từ đươc kế toán bán hàng sử dụng

Muốn làm kế toán bán hàng cần phải trang bị những kiến thức này

Khi làm ở vị trí kế toán bán hàng, kế toán viên cần phải nắm được những loại chứng từ mà mình phải thường xuyên sử dụng. Kế toán viên sẽ phải thường xuyên sử dụng những loại chứng từ như sau:

 • Sử dụng hóa đơn GTGT: Mẫu số 01 GTKT-3LL. Sử dụng hóa đơn này để xác định được doanh thu bán hàng. Đồng thời cũng sử dụng để xác định số thuế giá trị gia tăng đầu ra.
 • Phiếu xuất kho: Mẫu số 02 – VT. Kế toán viên sẽ sử dụng phiếu xuất kho: Mẫu số 02 – VT để xác định được quá trình xuất kho của hàng hóa trong kho.
 • Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Mẫu số 03 – VT. Kế toán viên sẽ sử dụng phiếu này để theo dõi các hàng hóa được vận chuyển chéo. Ví dụ hàng hóa vận chuyển từ kho này sang kho khác, hoặc sang chi nhánh khác, đại lý khác của công ty.
 • Sử dụng giấy báo cáo. Tác dụng để thông báo số tiền phải thu đến chủ tài khoản. Kế toán cần phải ra ngân hàng để lập giấy này. Dựa vào giấy này, kế toán viên sẽ xác định được tình hình tiền đã được chuyển đến chủ nợ hay chưa. Và còn sử dụng để nắm tình hình và báo cáo.
 • Sử dụng phiếu thu: Mẫu số 01 – TT để xác định được quỹ tiền mặt trong công ty. Từ đó, thủ quỹ sẽ dựa vào làm cắn cứ để thu và chi tiền
 • Sử dụng biên lai thu tiền: Mẫu số 06 – TT để lập cắn cứ phiếu thu và để nộp quỹ tiền mặt.

Xem thêm:

Những điểm quan trọng cần ghi nhớ khi Ký hợp đồng lao động

Làm sao để cùng được hưởng Trợ cấp thất nghiệp và Trợ cấp BHXH?

Bạn sẽ quản lý hóa đơn điện tử hiệu quả hơn khi xem bài viết này