Phần mềm khác Excel Cách dùng các hàm DAY, MONTH, YEAR để tách ngày, tháng, năm...

Cách dùng các hàm DAY, MONTH, YEAR để tách ngày, tháng, năm trong Excel

15614

Để tách các giá trị Ngày, Tháng, Năm trong một ngày cụ thể nào đó thì bạn nên dùng 3 hàm xử lý là hàm DAY, MONTH và YEAR. Nhóm hàm này đơn giản, dễ dùng và thường được sử dụng kết hợp với các hàm khác như SUMIFS trong việc tính doanh số, công nợ theo nhiều điều kiện (trong đó có điều kiện về thời gian), sử dụng với hàm IF, sử dụng với hàm VLOOKUP, kết hợp với một chuỗi, sử dụng trong hành chính với việc xác định ngày cuối tháng để chấm công, xây dựng bảng chấm công, bảng lương, ứng dụng trong việc tìm năm sinh khi lập 1 danh sách sinh viên… Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm DAY, MONTH, YEAR nhé.

1. Hàm DAY

Hàm DAY được sử dụng trong Excel để trả về giá trị là ngày trong ô Excel. Giá trị ngày được trả về ở dạng số nguyên từ 1 đến 31.

Cú pháp hàm: =DAY(serial_number)

Trong đó: serial_number: đối số bắt buộc, là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn muốn tách ra ngày

Ví dụ ta có bảng thời gian như hình dưới.

Lưu ý: Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số serial liên tiếp. Theo mặc định, ngày 01/01/1900 là 1 và ngày 17/09/2012
là 41169 bởi nó là 41169 ngày sau ngày 01/01/1900.

Theo đó:

  • Tại ô A4, 41169 tương ứng với ngày 17/09/2012
  • Tại ô A7, 42857 tương ứng với ngày 02/05/2017
  • Tại ô A9, 43274 tương ứng với ngày 23/06/2018
  • Tại ô A10, 43800 tương ứng với ngày 01/12/2019

Để tách ra được ngày của cột thời gian, áp dụng cấu trúc hàm bên trên ta có công thức cho ô B2 như sau:

=DAY(A2)

Sao chép công thức cho các ô còn lại của cột Ngày ta thu được kết quả:

2. Hàm MONTH

Hàm MONTH được sử dụng trong Excel để trả về giá trị là tháng trong ô Excel. Giá trị ngày được trả về ở dạng số nguyên từ 1 đến 12.

Cú pháp hàm: =MONTH(serial_number)

Trong đó: serial_number: đối số bắt buộc, là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn muốn tách ra tháng

Vẫn với ví dụ trên, để tách ra được tháng của cột thời gian ta có công thức cho ô C2 như sau:

=MONTH(A2)

Sao chép công thức cho các ô còn lại của cột Tháng ta thu được kết quả:

2. Hàm YEAR

Hàm YEAR được sử dụng trong Excel để trả về giá trị là năm trong ô Excel. Giá trị ngày được trả về ở dạng số nguyên từ 1900 đến 9999

Cú pháp hàm: =YEAR(serial_number)

Trong đó: serial_number: đối số bắt buộc, là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn muốn tách ra năm

Vẫn với ví dụ trên, để tách ra được năm của cột thời gian ta có công thức cho ô D2 như sau:

=YEAR(A2)

Sao chép công thức cho các ô còn lại của cột Năm ta thu được kết quả:

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm để tách ngày, tháng, năm trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Hàm ROW và ROWS: Cách sử dụng và sự khác nhau

Mẹo Excel: Dùng hàm LARGE để tìm các giá trị lớn trong mảng dữ liệu

Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS để tính trung bình cộng theo nhiều điều kiện trong Excel