Nghiệp Vụ old Những đối tượng phải nộp Thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Những đối tượng phải nộp Thuế thu nhập cá nhân năm 2020

1155

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), một trong những loại Thuế được áp dụng rất nhiều với các đối tượng người lao động. Năm 2020, những đối tượng nào cần phải nộp Thuế thu nhập cá nhân? Hãy theo dõi nội dung bài viết này.

Những đối tượng nộp Thuế thu nhập cá nhân năm 2020

 Đối tượng có thu nhập từ kinh doanh sẽ phải nộp Thuế TNCN

Đối với những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình. Khi những người lao động này thực hiện bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Từ những lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, nông, lâm, ngư nghiệp. Doanh thu thu được từ hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật trên 100 triệu đồng trong 1 năm. Những đối tượng này sẽ phải nộp Thuế thu nhập cá nhân. Được quy định trong khoản 2 Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Đối tượng có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp Thuế thu nhập cá nhân

Những người lao động có mức thu nhập hàng tháng từ tiền lương, tiền công đều sẽ phải nộp Thuế TNCN. Dựa trên tiền lương và tiền công của những người lao động này, sẽ sử dụng làm căn cứ tính Thuế và Thuế suất của họ. Cụ thể, thu nhập tính Thuế sẽ được xác định dựa trên mức thu nhập chịu Thuế. Trong đó, trừ một số những khoản giảm trừ như sau:

  • Trừ những khoản giảm trừ gia cảnh
  • Trừ những khoản tiền lương để đóng Bảo hiểm xã hội, những khoản đóng hưu trí tự nguyện.
  • Những khoản sử dụng để đóng góp làm từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ người nghèo.

Vậy, những người lao động khi được hưởng tiền lương, tiền công, sẽ phải nộp Thuế TNCN khi mức lương tối thiểu hàng tháng phải lớn hơn 9 triệu đồng.

Người có thu nhập từ việc đầu tư vốn phải nộp Thuế TNCN

Tính Thuế và Thuế suất từ việc đầu tư vốn đã được quy định trong Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Cụ thể, số thu nhập mà người lao động nhận được từ việc đầu tư vốn cũng là thu nhập phải chịu Thuế mà người lao động đó nhận được. Hay nói dễ hiểu hơn, mỗi cá nhân khi có thu nhập từ việc đầu tư vốn đều sẽ phải nộp Thuế thu nhập cá nhân.

Cách thức tính Thuế TNCN như sau:  

Mức thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính Thuế x 5%

Người lao động có thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Những đối tượng nộp Thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Những người lao động có mức thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn đều sẽ phải nộp Thuế TNCN. Được quy định trong Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Mức thuế của những người có thu nhập từ chuyển nhượng vốn được tính như sau:

Mức thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính Thuế x 20%

Người lao động có mức thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Những người lao động có mức thu nhập hàng tháng từ việc chuyển nhượng bất động sản. Những đối tượng này đều phải nộp Thuế thu nhập cá nhân. Được quy định trong khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Cách tính Thuế TNCN từ việc chuyển nhượng bất động sản được tính như sau:

Mức thuế TNCN phải nộp = Mức giá chuyển nhượng BĐS x 2%

Lưu ý trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản:

  • Khi chuyển nhượng bất động sản, nhưng trên hợp đồng chuyển nhượng lại không ghi rõ mức giá. Hoặc giá chuyển nhượng lại thấp hơn so với mức giá mà UBND đã quy định trước đó. Vậy, giá chuyển nhượng sẽ được quy định dựa trên mức giá mà UBND đã đưa ra.
  • Không phải toàn bộ những trường hợp chuyển nhượng bất động sản, người chuyển nhượng đều phải nộp Thuế thu nhập cá nhân.

Người có thu nhập từ việc trúng thưởng phải nộp Thuế thu nhập cá nhân

Đối với những trường hợp cá nhân trúng thưởng, giá trị phần thưởng trên 10 triệu đồng. Những đối tượng này đều phải nộp Thuế thu nhập cá nhân. Được quy định trong 1 Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Đối với phần tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng của giá trị giải thưởng đó.

Ví dụ: Khi bạn trúng giải thưởng có giá trị 50 triệu đồng. Mức tiền thường phải tính thuế TNCN chính là số tiền 40 triệu đồng trong giải thưởng.

Cách tính thuế khi nhận thưởng trên 10 triệu đồng như sau:

Mức thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính Thuế x 10%

Đối tượng có thu nhập bản quyền

Trong khoản 1 Điều 13 Thông tư 111/2013/TT-BTC đã quy định. Những đối tượng có thu nhập từ bản quyền trên 10 triệu đồng. Đều sẽ phải nộp Thuế TNCN. Số Thuế phải nộp được tính từ số tiền bắt đầu vượt trên 10 triệu đồng. Tương tự như tính Thuế thu nhập từ giải thưởng.

Cách tính Thuế như sau:

Mức thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính Thuế x 5%

Thu nhập từ quyền thương mại phải nộp Thuế TNCN

Đối với những cá nhân có thu nhập từ quyền thương mại, trên 10 triệu đồng đều phải nộp Thuế TNCN. Được quy định trong khoản 1 Điều 14 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Số Thuế phải nộp được tính từ số tiền bắt đầu vượt trên 10 triệu đồng. Tương tự như tính Thuế thu nhập từ giải thưởng.

Cách tính Thuế như sau:

Mức thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính Thuế x 5%

Xem thêm:

Luật lao động mới nhất 2020: Những vấn đề thay đổi đối với NLĐ

Hướng dẫn tính lương làm thêm giờ cho kế toán năm 2020

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cần phải chuẩn bị những gì?