Nghiệp Vụ old Giá trị, thời điểm và cách tính Thuế xuất nhập khẩu

Giá trị, thời điểm và cách tính Thuế xuất nhập khẩu

767

Một Kế toán thuế của doanh nghiệp cần phải hiểu rõ cách để tính Thuế xuất nhập khẩu. Vừa để chủ động trong công việc, vừa để tránh việc bên cơ quan Thuế tính nhầm mức Thuế của công ty mình. Kế toán có thể dựa vào Luật Thuế xuất nhập khẩu 107/2016/QH13 ban hành 06/04/2016.

Thuế xuất nhập khẩu và cách tính Thuế cho kế toán viên

Tính Thuế xuất nhập khẩu dựa trên tỷ lệ phần trăm

Khi áp dụng phương pháp tính thuế dựa trên tỷ lệ phần trăm, bạn cần lưu ý những điểm như sau:

  • Số tiền mà bạn tính Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu được tính dựa trên giá trị của Thuế và Thuế suất, dựa trên tỷ lệ phần trăm. Căn cứ trển giá trị của từng mặt hàng tính Thuế ở trong thời điểm xác định đó.
  • Đối với mỗi mặt hàng xuất nhập khẩu. Thuế suất của nó được tính dựa trên quy định cụ thể của từng mặt hàng

Thuế suất thông thường, Thuế suất ưu đãi, Thuế suất ưu đãi đặc biệt

Những trường hợp mà các mặt hàng được xuất khẩu sang các nước có chính sách ưu đãi về Thuế suất. Bên cạnh đó, có sự thỏa thuận quan hệ thương mại với Việt Nam. Những trường hợp này sẽ áp dụng các thỏa thuận về Thuế dưới đây:

  • Đối với các mặt hàng chuyên xuất nhập khẩu sẽ phải áp dụng một số những loại Thuế suất như sau: Thuế suất thông thường, Thuế suất ưu đãi, Thuế suất ưu đãi đặc biệt. Và nó được áp dụng như sau:

+ Thuế suất thông thường sẽ được áp dụng đối với những mặt hàng dạng nhập khẩu. Những mặt hàng này là mặt hàng nằm trong Điểm a và Điểm b của Luật 107/2016/QH13 ban hành 06/04/2016. Đối với phần trăm của Thuế suất thông thường, nó sẽ được quy định bằng 150% Thuế suất ưu đãi của các mặt hàng tương ứng với nó. Trong trường hợp mà mức Thuế suất bằng 0%, nó sẽ được áp dụng với mức Thuế suất thông thường. Đã được quy định trong Điều 10, Luật 107/2016/QH13 ban hành 06/04/2016.

+ Thuế suất ưu đãi và ưu đãi đặc biệt sẽ chỉ được áp dụng đối với những nhóm hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài, những nhóm nước có chính sách thỏa thuận quan hệ thương mại tốt đối với Việt Nam. Những mặt hàng phi thuế quan đã được nhập khẩu vào khu vực trong nước. Nhưng phải đảm bảo đáp ứng được đủ điều kiện xuất xứ từ những nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại tốt với Việt Nam.

Áp dụng phương pháp tính Thuế hỗn hợp

  • Khi tính Thuế hỗn hợp, số tiền Thuế áp dụng phương pháp tính Thuế tuyệt đối của mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Sẽ được xác định dựa trên căn cứ những hàng hóa thực tế khi xuất khẩu và nhập khẩu. Và dựa trên mức Thuế tuyệt đối quy định tại đơn vị hàng hóa khi được quy định ở một loại hàng hóa tại thời điểm đó.
  • Khi tính Thuế xuất nhập khẩu với phương pháp hỗn hợp. Số tiền Thuế được xác định là tổng số tiền Thuế, tính theo tỷ lệ phần trăm cùng với số tiền Thuế tuyệt đối trên hàng hóa đó. Phương pháp này đã được quy định rõ ràng tại Khoản 1, Điều 5 và Khoản 1, Điều 6 của Luật Thuế xuất nhập khẩu.

Tính Thuế xuất nhập khẩu dựa trên hạn ngạch Thuế quan

Thuế xuất nhập khẩu và cách tính Thuế cho kế toán viên

Đối với những mặt hàng tính Thuế được áp dụng hạn ngạch Thuế quan. Sẽ được áp dụng mức Thuế suất. Mức thuế tuyệt đối dựa trên Khoản 3 của Điều 5 và Điều 6 của Luật Thuế xuất nhập khẩu.

Đối với những hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Trong hạn ngạch thuế quan mà lại áp dụng Thuế suất. Đối với mặt hàng này, mức Thuế tuyệt đối ngoài hạn ngạch sẽ được quy định rõ ràng trong Khoản 1, Điều 11 của Luật Thuế xuất nhập khẩu.

Giá trị và thời điểm tính Thuế

Giá trị tính Thuế suất sẽ được dựa trên Luật hải quan. Chính là giá trị hải quan của mặt hàng xuất nhập khẩu đó.

Thời điểm tính Thuế xuất nhập khẩu sẽ được tính vào thời điểm mà doanh nghiệp làm tờ khai hải quan. Đối với việc lập tờ khai hải quan. Thời điểm lập tờ khai sẽ được quy định rõ ở trong Luật hải quan của Việt Nam. Doanh nghiệp sẽ dựa trên Luật này để xác định thời điểm đi làm tờ khai.

Xem thêm:

Thời hạn lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách, báo cáo của kế toán

Dịch bệnh Corona – NLĐ và doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì?

Bảo hiểm xã hội 2020: Những khoản tiền trợ cấp được tăng