Kinh nghiệm Đưa lương thưởng tháng 13 vào chi phí hợp lý như thế...

Đưa lương thưởng tháng 13 vào chi phí hợp lý như thế nào cho chuẩn?

3759

Thông thường, mỗi dịp cuối năm, các doanh nghiệp đều trích một khoản doanh thu để thưởng Tết cho nhân viên, gọi là lương thưởng tháng 13, nhằm mục đích khen thưởng cho những thành tích đã đạt được trong năm và khích lệ, động viên nhân viên đạt được thành tích cao hơn trong năm tới. Vậy lương thưởng tháng 13 có được tính vào chi phí hợp lý hay không? Cách đưa lương thưởng tháng 13 vào chi phí hợp lý như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

lương thưởng tháng 13

1. Điều kiện đưa lương thưởng tháng 13 vào chi phí hợp lý

Theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi phí không được trừ gồm:

Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn.

Tuy nhiên, điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP lại quy định:

  • Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, doanh nghiệp thưởng cho người lao động trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.
  • Doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với người lao động sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đonà cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp.

Như vậy, để đưa khoản chi phí tiền thưởng lương tháng 13 vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp cần:

  • Ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của công ty, quy chế thưởng của công ty và được sự đồng ý của hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý (gắn liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị).
  • Quyết định lương thưởng.
  • Phiếu chi tiền thưởng.
  • Được chi trả trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm.

Lưu ý:

Nếu trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị có quy định: “Khoản thưởng chi lương tháng 13 cho người lao động không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị” thì khoản tiền thưởng (lương thưởng tháng 13) cho người lao động được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

Ngược lại, nếu trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị có quy định: “Khoản thưởng chi lương tháng 13 cho người lao động phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị” thì khoản tiền thưởng (lương thưởng tháng 13) cho người lao động không được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

Như vậy, nếu doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là lỗ, thì tùy theo quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp đó mới có thể quyết định doanh nghiệp có được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN hay không.

2. Lương tháng 13 có phải tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm: tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Như vậy, theo quy định trên thì tiền lương thưởng tháng 13 được coi là thu nhập chịu thuế, đồng nghĩa với việc phải tính thuế TNCN cho khoản tiền này. Doanh nghiệp trả lương thưởng tháng 13 vào tháng nào thì sẽ phải tính thuế TNCN cho người được hưởng vào tháng đó.

Cách tính thuế TNCN:

  • Doanh nghiệp trả lương vào tháng nào thì ghi nhận, cộng khoản lương thưởng tháng 13 vào tháng đó và tính vào thu nhập chịu thuế (gộp chung lương tháng 13 vào cùng lương của tháng chi trả)
  • Các khoản giảm trừ, thu nhập miễn thuế chỉ được tính 1 lần như các tháng khác, sau đó kế toán tính theo biểu lũy tiến từng phần bình thường

lương thưởng tháng 13

3. Cách hạch toán lương tháng 13

a) Trích thưởng, lương tháng 13

Nợ TK 642, 154, 622

Có TK 334, 338

b) Khi trả thưởng, khấu trừ thuế TNCN

Nợ TK 334, 338

Có TK 111, 112, 3335

Lưu ý:

Tiền lương tháng 13 mà hạch toán vào chi phí trong năm tài chính và thực chi trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN sẽ được hạch toán vào chi phí trong năm.

Nếu lương tháng 13 hạch toán vào trong năm tài chính nhưng đến hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN mà chưa thực chi thì không được trừ vào chi phí trong năm, thay vào đó sẽ được tính vào chi phí năm sau.

Xem thêm:

25 trường hợp NLĐ được hưởng nguyên lương dù không làm việc

Infographic: Lương, thưởng Tết Dương lịch 2020 và những điều cần biết

Tiền thưởng Tết – những điều người lao động và doanh nghiệp cần biết