Kinh nghiệm Cách tính lương làm thêm giờ, làm ban đêm, ngày lễ mới...

Cách tính lương làm thêm giờ, làm ban đêm, ngày lễ mới nhất năm 2020

1490

Người lao động được hưởng lương theo quy định về lương của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng thêm lương từ làm thêm giờ, sản phẩm, ca,… Theo Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH có quy định, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm, ngày lễ còn được tính theo mức lương riêng. Vậy tính lương làm thêm giờ cho người lao động thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn kế toán cách tính.

1. Quy định về trả lương làm thêm giờ

Người lao động làm việc theo giờ và được hưởng lương tính theo giờ thì sẽ được trả thêm tiền lương khi làm ngoài giờ làm việc bình thường đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Nếu người lao động hưởng lương theo sản phẩm và lương khoán thì sẽ được trả thêm lương tính theo số sản phẩm làm thêm vượt định mức được giao trong giờ làm việc bình thường.

Đối với một số đối tượng đặc biệt như người lãnh đạo, người phục vụ,… người sử dụng lao động nên quy định nguyên tắc xác định làm thêm giờ cụ thể để có căn cứ thanh toán tiền lương làm thêm giờ hợp lý.

2. Cách tính lương làm thêm giờ

làm thêm giờ

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày lễ được quy định cụ thể tại Điều 6, 7, 8 Thông tư 23/2015/NĐ-CP:

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

– Tính tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày:

Tiền lương làm thêm giờ  =  Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường  x  Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%  x  Số giờ làm thêm

Trong đó:

+ Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm).

+ Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường.

+ Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

+ Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

– Tính tiền lương làm thêm giờ ban đêm:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm  =  Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường  x  Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%  +  Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường  x  Mức ít  nhất 30%  +  20%  x  Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương  x  Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

+  Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

  • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).
  • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
  • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

tính lương làm thêm giờ

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

– Tính lương làm thêm giờ ban ngày:

Tiền lương làm thêm giờ  =  Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường  x  Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%  x  Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

+ Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;
+ Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;
+ Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

– Tính lương làm thêm giờ ban đêm:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm  =  Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường  x  Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%  +  Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường  x  Mức ít  nhất 30%  + 20%  x  Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương  x  Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

  • Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).
  • Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
  • Đơn giá sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
  • Mức tiền lương làm thêm trả cho người lao động căn cứ vào đơn giá sản phẩm và mức trả cũng áp dụng tương tự như đối với hình thức trả lương theo thời gian.

Tính lương làm thêm giờ vào ngày lễ:

Tiền lương làm thêm giờ  =  Tiền lương giờ thực trả  x  300%  x  Số giờ làm thêm

Kế toán lương khi tính lương cho người lao động cần lưu ý khi tính lương làm thêm giờ để đảm bảo quyền lợi cho người công nhân cũng như tránh thất thoát tài chính cho doanh nghiệp. Hy vọng bài viết mang đến thông tin hữu ích cho bạn!

Xem thêm:

Hướng dẫn kế toán tiền lương trong một số trường hợp đặc biệt

Quy định về các khoản chi phí được tính vào chi phúc lợi cho nhân viên

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng