Quy định Luật Thuế Tải về Thông tư 03/2021/TT-BTC về miễn thuế, giảm thuế TNDN

Tải về Thông tư 03/2021/TT-BTC về miễn thuế, giảm thuế TNDN

498

Thông tư 03/2021/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Mời các bạn tìm hiểu và tải về thông tư này trong bài viết dưới đây.

Tax words and calculator stacked coins on invoice bill paper for time tax filling Premium Photo

1. Điều kiện để doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế , giảm thuế TNDN

  • Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
  • Doanh thu hàng năm từ sản xuất; kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp.
  • Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường.
  • Phải hạch toán riêng thu nhập hình thành từ kết quả KH&CN trong kỳ; nếu không hạch toán riêng được thì thu nhập này thực hiện phân bổ theo Khoản 2 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.
  • Phải thực hiện chế độ kế toán; hóa đơn; chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.

2. Mức và thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

b) Thời gian miễn thuế; giảm thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tính liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu; kể từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì năm đầu tiên tính thời gian miễn thuế; giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

c) Trong thời gian đang được ưu đãi miễn thuế; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; nếu năm nào doanh nghiệp khoa học và công nghệ không đáp ứng điều kiện về doanh thu của các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu năm của doanh nghiệp thì năm đó doanh nghiệp khoa học và công nghệ không được hưởng ưu đãi và được tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

3. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế.
  • Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi và kê khai vào Bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ kèm theo Thông tư này. Bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được gửi kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Các bạn có thể tải về Thông tư 03/2021/TT-BTC TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về hóa đơn điện tử

Tải về Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Tải về thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn khấu hao TSCĐ

Mời bạn đọc tải về mẫu hóa đơn GTGT theo thông tư 200

Chia sẻ với bạn đọc mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 133