Chế Độ Kế Toán Chuẩn mực kế toán Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 37 –...

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng)

1350
Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng)

IAS 37 – Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng đưa ra phương pháp kế toán cho các khoản dự phòng, cùng với tài sản tiềm tàng và nợ tiềm tàng.

International Accounting Standard (IAS) là các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế được Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASC), có trụ sở tại Luân Đôn, vương quốc Anh ban hành từ năm 1973 đến năm 2001. Sau thời điểm này, IASC tái cấu trúc thành Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB). IASB kế thừa các IAS do IASC ban hành, đồng thời sửa đổi và ban hành các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế mới là International Financial Reporting Standard (IFRS).

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng)

1. Mục tiêu của IAS 37

Mục tiêu của Chuẩn mực này là đảm bảo rằng các nguyên tắc ghi nhận và cơ sở xác định giá trị thích hợp áp dụng cho các khoản dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng và đảm bảo thông tin được trình bày đầy đủ trong các thuyết minh nhằm giúp người sử dụng hiểu được bản chất, thời gian và giá trị của các khoản mục này.

2. Phạm vi

IAS 37 không bao gồm nghĩa vụ phải trả và các khoản dự phòng phát sinh từ:

 • Các công cụ tài chính nằm trong phạm vi của IFRS 9 – Công cụ tài chính
 • Hợp đồng có rủi ro cao
 • Hợp đồng bảo hiểm (xem IFRS 4 Hợp đồng bảo hiểm), nhưng IAS 37 áp dụng cho các điều khoản khác, nợ tiềm tàng và tài sản dự phòng
 • Một hạng mục bảo hiểm được đề cập bởi một IFRS khác. Ví dụ, Hợp đồng xây dựng IAS 11 áp dụng cho các nghĩa vụ phát sinh theo các hợp đồng đó; IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các nghĩa vụ đối với thuế thu nhập hiện hành hoặc hoãn lại; IAS 17 Cho thuê áp dụng cho nghĩa vụ cho thuê; và IAS 19 Lợi ích của người lao động áp dụng cho lương hưu và các nghĩa vụ lợi ích khác của nhân viên.

3. Ghi nhận một khoản dự phòng phải trả

Một khoản dự phòng phải trả được ghi nhận khi:

 • Đơn vị có nghĩa vụ nợ hiện tại (pháp lý hoặc ngầm định) như là kết quả của sự kiện trong quá khứ;
 • Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra do việc thanh toán nghĩa vụ nợ;
 • Giá trị của nghĩa vụ nợ đó có thể được ước tính một cách đáng tin cậy.

Nếu các điều kiện này không đáp ứng được, không có khoản dự phòng nào được ghi nhận.

Một sự kiện có tính chất bắt buộc là một sự kiện làm nảy sinh một nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ ngầm định làm cho đơn vị không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện nghĩa vụ đó.

Nghĩa vụ mang tính xây dựng phát sinh nếu thực tiễn trong quá khứ tạo ra một kỳ vọng hợp lệ đối với bên thứ ba, ví dụ, một cửa hàng bán lẻ có chính sách lâu dài cho phép khách hàng trả lại hàng hóa trong vòng 30 ngày.

Trừ khi khó có thể xảy ra khả năng phải thanh toán nghĩa vụ, đơn vị phải thuyết minh tóm tắt bản chất của khoản nợ tiềm tàng theo từng nhóm nợ tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán và các thông tin sau nếu phù hợp: (a) Một ước tính về ảnh hưởng tài chính của chúng, giá trị xác định theo đoạn 36-52; (b) Dấu hiệu về tính không chắc chắn liên quan đến giá trị hoặc thời gian của các khoản chi trả; và (c) Khả năng của bất kỳ khoản bồi hoàn nào.

4. Xác định giá trị khoản dự phòng

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả sẽ là ước tính tốt nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo.

Điều này nghĩa là: Khi đánh giá từng nghĩa vụ riêng lẻ; kết quả riêng lẻ có khả năng xảy ra nhất sẽ là giá trị ước tính tốt nhất của khoản nợ phải trả. Tuy nhiên; thậm chí trong trường hợp như thế; đơn vị vẫn phải xem xét các kết quả có thể xảy ra khác. Khi các kết quả có thể xảy ra khác hoặc là hầu hết lớn hơn hoặc là hầu hết nhỏ hơn kết quả có khả năng xảy ra nhất, thì giá trị ước tính tốt nhất sẽ là giá trị cao hơn hoặc thấp hơn đó.

5. Thay đổi khoản dự phòng phải trả

 • Xem xét và điều chỉnh các khoản dự phòng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
 • Nếu khả năng phải thanh toán nghĩa vụ không còn, dự phòng sẽ được hoàn nhập.

6. Tái cấu trúc

Một sự tái cấu trúc là:

 • Bán hoặc chấm dứt một hoạt động kinh doanh.
 • Đóng cửa kinh doanh của các địa điểm kinh doanh.
 • Thay đổi trong tổ chức cơ cấu quản lý.
 • Tổ chức lại cơ bản.

Các điều khoản tái cấu trúc cần được ghi nhận như sau:

 • Bán hoạt động: chỉ công nhận một điều khoản sau khi thỏa thuận bán ràng buộc
 • Đóng cửa hoặc tổ chức lại: chỉ công nhận một điều khoản sau khi kế hoạch chính thức chi tiết được thông qua và bắt đầu được thực hiện, hoặc thông báo cho những người bị ảnh hưởng. Một quyết định của hội đồng quản trị là không đủ.
 • Tổn thất hoạt động trong tương lai: các khoản dự phòng không được ghi nhận cho các khoản lỗ hoạt động trong tương lai; ngay cả trong tái cơ cấu
 • Điều khoản tái cơ cấu khi mua lại: chỉ công nhận một điều khoản nếu có nghĩa vụ tại ngày mua lại

7. Tài khoản ghi nợ tương ứng

Khi một khoản dự phòng (trách nhiệm pháp lý) được ghi nhận; tài khoản ghi nợ cho một khoản dự phòng không phải lúc nào cũng là tài khoản chi phí. Đôi khi khoản dự phòng có thể tạo thành một phần nguyên giá của tài sản. Ví dụ: được bao gồm trong giá gốc hàng tồn kho; hoặc nghĩa vụ làm sạch môi trường khi một mỏ mới được mở; hoặc một giàn khoan dầu ngoài khơi được lắp đặt.

8. Sử dụng các khoản dự phòng

Các khoản dự phòng chỉ được sử dụng cho mục đích mà chúng được trích lập ban đầu. Chúng cần được xem xét tại ngày lập báo cáo tài chính; và điều chỉnh để phản ánh ước tính tốt nhất. Nếu không còn khả năng một nguồn lực sẽ phải chi ra để thanh toán nghĩa vụ; khoản dự phòng cần được hoàn lại.

9. Công nợ tiềm tàng

Vì có những điểm chung liên quan đến các khoản nợ không chắc chắn; IAS 37 cũng đề cập đến các khoản nợ tiềm tàng. Chuẩn mực yêu cầu các đơn vị không ghi nhận các khoản nợ tiềm tàng nhưng nên trình bày trong thuyết minh.

10. Tài sản tiềm tàng

Tài sản tiềm tàng không được ghi nhận trên Báo cáo nhưng cần được trình bày trên thuyết minh nếu khả năng có thể thu được lợi ích kinh tế. Khi việc thu được lợi ích kinh tế gần như chắc chắn thì tài sản đó không phải là tài sản tiềm tàng mà cần ghi nhận là tài sản.

Xem thêm

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 32 – Financial instruments presentation (Trình bày công cụ tài chính)

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 8 – Chính sách kế toán, sự thay đổi trong ước tính kế toán và sai sót

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 19 – Employee Benefits (Lợi ích người lao động)

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 12 – Income Taxes (Thuế Thu nhập doanh nghiệp)

Tìm hiểu Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 16 (Property, Plant and Equipment) – Nhà xưởng, máy móc, thiết bị