Nổi bật 2 Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty hợp...

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty hợp danh mới nhất

584

Mẫu giấy đăng ký thành lập công ty hợp danh được ban hành mới theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP có một số nội dung thay đổi so với trước đây. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2020.

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty hợp danh mới nhất

Thay đổi trong mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp

Điều 4, Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.

2. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung quy định tại Luật Doanh nghiệp và nội dung khai trình việc sử dụng lao động, kê khai phương thức đóng bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.”

Theo đó, mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty hợp danh có sự thay đổi và được quy định trong phụ lục Phụ lục I-5 Nghị định này.

Mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty hợp danh

Mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty hợp danh được quy định Phụ lục I-5 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……, ngày…… tháng…… năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………………….. Giới tính: …………

Sinh ngày: ……/……/…… Dân tộc: …………… Quốc tịch: ………………………………….

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                 □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                      □ Loại khác (ghi rõ): …………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp:…………………………. Ngày hết hạn (nếu có): …/…/……

Nơi đăng ký thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia: …………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia: …………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ……………………… Fax (nếu có): ………………………………………….

Email (nếu có): …………………………… Website (nếu có):…………………………………….

Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty

Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập(đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành lập mới                                                                                                                    □

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp                                                                    □

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh                                                            □

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………………………………..

Tên công ty viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………… Fax (nếu có): ……………………………………………….

Email (nếu có): ……………………… Website (nếu có): ………………………………………….

Bạn đọc xem chi tiết TẠI ĐÂY

Trên đây là mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty hợp danh mới nhất theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP. Nếu bạn đọc đang có mong muốn thành lập công ty hợp danh thì hãy tham khảo và tải về mẫu giấy này. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tải về Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về chênh lệch tỷ giá hối đoái

Tải về file Excel xây dựng định mức xăng dầu trong doanh nghiệp vận tải

Những thay đổi quan trọng liên quan đến công ty cổ phần từ 2021

Tải về mẫu cam kết địa chỉ kinh doanh trong công ty cổ phần

Tải về mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT