Nổi bật 2 Mời bạn đọc tải về mẫu thông báo về việc giải thể...

Mời bạn đọc tải về mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

789
Mời bạn đọc tải về mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Khi muốn giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nhé.

Mời bạn đọc tải về mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

1. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

1.1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Trước khi giả thể, công ty cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

1.2. Thanh lý tài sản của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

1.3. Gửi hồ sơ đến các cơ quan quản lý doanh nghiệp

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến các cơ quan quản lý doanh nghiệp và người lao động. Cơ quan quản lý doanh nghiệp gồm: Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế.
 • Đồng thời công ty phải đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thông tin này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Nếu công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ cho các chủ nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

1.4. Giải quyết các khoản nợ của doanh nghiệp

Trình tự thanh toán các khoản nợ được quy định cụ thể tại Điều 202 Luật doanh nghiệp như sau:

 • Ưu tiên thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

Sau khi trả hết các khoản nợ và chi phí giải thể, phần còn lại chia cho các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

1.5. Nộp hồ sơ giải thể

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 204, Luật doanh nghiệp quy định hồ sơ giải thể gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Bao gồm thanh toán hết các khoản nợ về thuế, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau (nếu có).
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Các bạn có thể tại về mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel sổ quỹ tiền mặt trong doanh nghiệp

Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel sổ quỹ tiền mặt trong doanh nghiệp

Đáp án cho các câu hỏi phỏng vấn nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp

Trách nghiệm của doanh nghiệp khi chấm dứt hợp đồng với người lao động

Doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu ở đâu? Chuẩn bị chi phí và hồ sơ thế nào?