Chế Độ Kế Toán Chuẩn mực kế toán Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 10 –...

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 10 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

584

IAS 10 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Bao gồm các quy định về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán có cần được điều chỉnh trên Báo cáo tài chính hay không. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ giới thiệu tới bạn đọc chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 10 – Events After the Reporting Period (Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm).

Workplace results professional report accounting during Free Photo

1. Giới thiệu về IAS 10

IAS 10 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm bao gồm các quy định về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán có cần được điều chỉnh trên Báo cáo tài chính hay không. Các sự kiện cần được điều chỉnh trên Báo cáo tài chính. Nếu nó cung cấp bằng chứng về các điều kiện đã tồn tại tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. Trong khi các sự kiện không được điều chỉnh trên Báo cáo tài chính nếu nó cung cấp bằng chứng về các điều kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo. Nếu ảnh hưởng trọng yếu thì vẫn phải trình bày trên Báo cáo tài chính.

IAS 10 được tái phát hành vào tháng 12/2003. Và áp dụng cho kỳ kế toán năm bắt đầu sau ngày 01/01/2005.

2. Các định nghĩa trong IAS 10

Các Sự kiện phát sinh sau Ngày kết thúc kỳ kế toán: là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực. Hoặc tiêu cực phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày phê duyệt phát hành báo cáo tài chính. Có hai loại sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

Sự kiện cần điều chỉnh: các sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán. Yêu cầu đơn vị phải điều chỉnh các số liệu đã ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán. Hoặc ghi nhận những khoản mục mà trước đó chưa được ghi nhận.

Sự kiện không cần điều chỉnh: các sự kiện không cần điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán. Như việc giảm giá trị thị trường của các khoản đầu tư trong khoảng thời gian từ ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày phê duyệt phát hành báo cáo tài chính.

3. Kế toán

  • Đơn vị phải điều chỉnh các số liệu đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính. Để phản ánh các sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.
  • Đơn vị sẽ không điều chỉnh các số liệu đã ghi nhận trong báo cáo tài chính. Về các sự kiện không cần điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.
  • Nếu đơn vị công bố cổ tức cho các cổ đông nắm giữ công cụ vốn. Sau ngày kết thúc kỳ kế toán. Đơn vị sẽ không ghi nhận các khoản cổ tức này như là một khoản nợ phải trả tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

4. Các vấn đề liên quan đến giả định hoạt động liên tục phát sinh sau khi kết thúc kỳ báo cáo

Đơn vị sẽ không lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục. Nếu ban quản lý xác định sau khi kết thúc kỳ báo cáo rằng họ có ý định thanh lý thực thể hoặc ngừng giao dịch. Hoặc không có giải pháp thay thế thực tế nào ngoài việc thực hiện.

5. Trình bày báo cáo

Nếu các sự kiện không cần điều chỉnh sau ngày kết thúc kỳ kế toán là trọng yếu. Việc không trình bày các sự kiện này có thể ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng. Khi dựa trên các thông tin của báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp. Vì vậy, đơn vị phải công bố các sự kiện trọng yếu không cần điều chỉnh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

Nếu đơn vị nhận được thông tin sau ngày kết thúc kỳ kế toán. Về các dữ kiện tồn tại vào ngày kết thúc kỳ kế toán. Đơn vị phải trình bày về các sự kiện này trên cơ sở xem xét những thông tin mới.

Đơn vị sẽ phải công bố ngày phát hành báo cáo tài chính và người phê duyệt phát hành. Nếu chủ sở hữu đơn vị hoặc người khác có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi báo cáo tài chính sau khi phát hành. Đơn vị phải công bố thông tin này.

Xem thêm

Tìm hiểu chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 38 (Intangible Assets) – Tài sản vô hình

Tìm hiểu về chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 21 (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates) – Ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá hối đoái

Tìm hiểu Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 16 (Property, Plant and Equipment) – Nhà xưởng, máy móc, thiết bị

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 23 (Borrowing Costs) – Chi phí đi vay

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 7 – Statement of Cash Flows (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)