Nổi bật 2 Tải về file Excel phân bổ chi phí trả trước ngắn và...

Tải về file Excel phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn

8675

Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu file Excel phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn nhằm hỗ trợ các bạn kế toán phân bổ chi phí trả trước một cách dễ dàng.

Entrepreneur working with bills Free Photo

1. Chi phí trả trước là gì?

Chi phí trả trước là một khoản chi phí đã phát sinh; mà công ty phải bỏ ra để mua một CCDC hay một số tài sản khác; có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ của công ty; nhưng chưa được tính hết vào chi phí sản xuất hay kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa theo thời gian sử dụng thì chi phí được chia ra làm hai loại chính; là chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn.

2. Cách sử dụng file Excel phân bổ chi phí trả trước

Trong file sẽ có 2 sheet E3 và E4 tương ứng dùng để tính phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn.

a. Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn

Chi phí trả trước ngắn hạn là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh; nhưng có liên quan tới hoạt động sản xuất; kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh; nên chưa thể tính hết vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh; mà được tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo.

Tại sheet E3 sẽ có các thông tin cần thiết để phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm:

 • Tên CCDC: cột này sẽ chứa tên của của các loại chi phí phân bổ trong năm
 • Ngày tăng: là ngày bắt đầu tính phân bổ chi phí trả trước
 • Nguyên giá: là giá trị ban đầu tính phân bổ
 • Tăng trong năm: là giá trị chi phí tăng trong năm
 • GTCL đầu kỳ: là giá trị còn được phân bổ của chi trí đầu kỳ
 • Thời gian phân bổ: là thời gian phân bổ chi phí
 • Ngày phân bổ: là số ngày phân bổ chi phí trong năm
 • Phân bổ 1 ngày: là giá trị phân bổ chi phí trong 1 ngày
 • Phân bổ trong năm: là giá trị phân bổ chi phí trong năm
 • GTCL cuối kỳ: là giá trị còn lại của khoản chi phí cuối kỳ
 • Tài khoản phân bổ: là tài khoản phân bổ chi phí
 • Loại chi phí: phân loại chi phí

b. Phân bổ chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn là một khoản chi phí mà công ty đã bỏ ra để mua một tài sản sử dụng trong công ty; và có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; trong nhiều niên độ kế toán (2 năm tài chính) trở lên; nhưng chưa được tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh; mà phải phân bổ dần vào các kỳ kế toán tiếp theo.

Tại sheet E4 sẽ có các thông tin cần thiết để phân bổ chi phí trả trước dài hạn bao gồm:

 • Tên CCDC: cột này sẽ chứa tên của của các loại chi phí phân bổ trong năm
 • Ngày tăng: là ngày bắt đầu tính phân bổ chi phí trả trước
 • Nguyên giá: là giá trị ban đầu tính phân bổ
 • Tăng trong năm: là giá trị chi phí tăng trong năm
 • GTCL đầu kỳ: là giá trị còn được phân bổ của chi trí đầu kỳ
 • Thời gian phân bổ: là thời gian phân bổ chi phí
 • Ngày phân bổ: là số ngày phân bổ chi phí trong năm
 • Phân bổ 1 ngày: là giá trị phân bổ chi phí trong 1 ngày
 • Phân bổ trong năm: là giá trị phân bổ chi phí trong năm
 • GTCL cuối kỳ: là giá trị còn lại của khoản chi phí cuối kỳ
 • Tài khoản phân bổ: là tài khoản phân bổ chi phí
 • Loại chi phí: phân loại chi phí

Các bạn có thể tải về file Excel phân bổ chi phí trả trước TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Cách dùng hàm SUMIFS để lập bảng tổng hợp tài khoản ngân hàng trong Excel

Tải về file Excel xây dựng định mức xăng dầu trong doanh nghiệp vận tải

Mẹo tạo thông báo hợp đồng sắp hết hạn trong Excel

Tải miễn phí phần mềm kế toán Excel theo hình thức nhật ký chung

Cách hiện đuôi của file Excel và sự khác nhau giữa các loại đuôi