Nổi bật 2 Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021

462
Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021
Mục lục Hiển thị

Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) đã sửa đổi một số quy định về nghỉ hưu tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Trong đó, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ 2021 đã có một số thay đổi.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021

1. Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021

a. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật BHXH, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019. Và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021. Tức là năm 2021, nam phải đủ 55 tuổi 03 tháng. Nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng. Hiện nay quy định nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi. Những năm tiếp theo tăng lên theo lộ trình.
 • Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019. Và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Tức là năm 2021, nam phải đủ 50 tuổi 03 tháng. Nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng. Hiện nay, quy định nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi. Những năm tiếp theo tăng lên theo lộ trình.

b. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác; tức là năm 2021, nam phải đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng. Hiện nay quy định nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi. Những năm tiếp theo tăng lên theo lộ trình.
 • Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021. Tức là năm 2021, nam phải đủ 50 tuổi 03 tháng. Nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng. Hiện nay, quy định nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi. Những năm tiếp theo tăng lên theo lộ trình.

c. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 Luật BHXH khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 Luật BHXH nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%. Tức là năm 2021, nam phải đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng. Hiện nay quy định nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi. Những năm tiếp theo tăng lên theo lộ trình.
 • Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Tức là năm 2021, nam phải đủ 50 tuổi 03 tháng. Và nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng. Hiện nay, quy định nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi. Những năm tiếp theo tăng lên theo lộ trình.
 • Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

d. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 Luật BHXH khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động. Tức là năm 2021, nam phải đủ 50 tuổi 03 tháng. Nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng. Hiện nay, quy định nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi. Những năm tiếp theo tăng lên theo lộ trình.
 • Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Như vậy, từ ngày 01/01/2021. Người nghỉ hưu trước tuổi phải đáp ứng yêu cầu về tuổi cao hơn so với quy định hiện nay.

2. Mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 Luật BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 Luật BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

 • Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
 • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm. Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 56 Luật BHXH được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 Luật BHXH (nghỉ hưu trước tuổi) được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 56 Luật BHXH, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng. Thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ với các bạn những điều kiện và mức hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Thuế thu nhập cá nhân cho lao động đã nghỉ hưu được tính thế nào?

Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có phải đóng BHXH và BHTN?

Đã nghỉ hưu nhưng tiếp tục đi làm tại doanh nghiệp có cần đóng BHXH?

Chi tiết về mức lương được nhận khi nghỉ hưu trước tuổi năm 2020

Từ năm 2021, tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động