Quy định Bảo Hiểm Mức hưởng BHYT khi đi khám, chữa bệnh từ năm 2021

Mức hưởng BHYT khi đi khám, chữa bệnh từ năm 2021

227

Năm 2021 được xem là năm có nhiều thay đổi của chính sách bảo hiểm. Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn những mức hưởng mà người tham gia BHYT được hưởng khi đi khám, chữa bệnh từ năm 2021.

Hands holding heart Free Photo

Căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì mức hưởng BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) từ ngày 01/01/2021 cụ thể như sau:

1. Trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến

Người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 Luật Bảo hiểm y tế 2008 thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;
 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;
 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;
 • 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;
 • 80% chi phí KCB đối với các đối tượng khác.

Lưu ý:

 • Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT. Thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.
 • Người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã. Hoặc phòng khám đa khoa. Hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã. Hoặc phòng khám đa khoa. Hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh và có mức hưởng như trên.
 • Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện. Điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Và có mức hưởng như trên.

2. Trường hợp đi KCB trái tuyến

Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán. Theo mức hưởng trên đây theo tỷ lệ như sau:

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước.
 • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí KCB.
 • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Lưu ý:

 • Quy định trên không áp dụng đối với các người dân tộc thiểu số. Và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT. Đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến.
 • Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã. Hoặc phòng khám đa khoa. Hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã. Hoặc phòng khám đa khoa. Hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định.

Hy vọng qua bài viết trên, các bạn đã nắm rõ những mức hưởng khi đi khám chữa bệnh được BHYT chi trả. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Nếu sinh con trái tuyến có được hưởng BHYT không?

Tạm dừng đóng BHXH có được dùng thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh?

Ai bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế? Mức đóng BHYT năm 2020?

Tìm hiểu về thủ tục mua BHYT cho người nước ngoài

Hướng dẫn làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT nhanh chóng, đơn giản