Mẫu chứng từ hàng tồn kho Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng...

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mới nhất

1723
kiểm tra hàng hóa

Thông tư 133 và 200 – Mẫu 05-VT đã hướng dẫn chi tiết về cách lập biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có kèm theo mẫu biên bản để các doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định.

1. Mục đích của biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

– Xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có ở kho tại thời điểm kiểm kê.

– Là căn cứ để xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, hàng hóa, công cụ, sản phẩm thừa thiếu và ghi sổ kế toán.

– Là cơ sở để quản trị nguyên vật liệu tốt hơn.

2. Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Biên bản kiểm kê vật tư
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

3. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc bên trái

  • Tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị).
  • Bộ phận sử dụng.
  • Giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê.
  • Ban kiểm kê gồm những ai.

Nội dung các cột

Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa được kiểm kê tại kho.

Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (tùy theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp).

Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo sổ kế toán.

Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo kết quả kiểm kê.

Cột 6, 7: Ghi nếu thừa so với sổ kế toán.

Cột 8, 9: Ghi nếu thiếu so với sổ kế toán.

kiểm tra hàng hóa

Cột 10: Ghi số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thực tế kiểm kê có phẩm chất tốt 100%.

Cột 11: Ghi số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thực tế kiểm kê kém phẩm chất.

Cột 12: Ghi số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thực tế kiểm kê bị mất phẩm chất.

Chú ý: Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.

4. Số lượng biên bản kiểm kê cần lập

Biên bản cần được lập thành 2 bản:

1 bản phòng kế toán lưu.

1 bản thủ kho lưu.

Chú ý: Sau khi lập biên bản xong, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).

Các doanh nghiệp cần nắm thật rõ các yêu cầu cũng như cách lập Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo đúng quy định của Nhà nước.

>> Mẫu Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mới nhất