Nghiệp Vụ old Kế toán quản trị nắm giữ vai trò như thế nào trong...

Kế toán quản trị nắm giữ vai trò như thế nào trong doanh nghiệp hiện nay?

254
Kế toán quản trị nắm giữ vai trò như thế nào trong doanh nghiệp hiện nay?

Kế toán quản trị là một lĩnh vực chuyên môn của ngành Kế toán. Kế toán quản trị giữ vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, nhằm nắm bắt mọi thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Vậy kế toán quản trị là gì? Kế toán quản trị nắm giữ vai trò như thế nào trong doanh nghiệp hiện nay?

Kế toán quản trị nắm giữ vai trò như thế nào trong doanh nghiệp hiện nay?

Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Kế toán quản trị là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề thực trạng, đặc biệt là thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Qua đó giúp nhà quản lý doanh nghiệp ra quyết định điều hành một cách tối ưu nhất.

Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp. Đồng thời phục vụ kiểm soát và đánh giá doanh nghiệp đó.

Mục tiêu của kế toán quản trị

Các nhà quản lý doanh nghiệp cần thông tin để đưa ra các quyết định. Thông tin mà các nhà quản lý cần để thực hiện công việc được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau. Bao gồm thông tin từ các chuyên gia kinh tế, tài chính, các chuyên viên tiếp thị, sản xuất và các nhân viên kế toán quản trị của tổ chức. Hệ thống thông tin kế toán quản trị trong tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để thực hiện các hoạt động quản lý.

Vậy mục tiêu của kế toán quản trị là:

 • Biết được từng thành phần chi phí. Tính toán và tổng hợp chi phí sản xuất, giá thành cho từng loại sản phẩm, từng loại công trình dịch vụ.
 • Xây dựng được các khoản dự toán ngân sách cho các mục tiêu hoạt động.
 • Kiểm soát thực hiện và giải trình các nguyên nhân chênh lệch giữa chi phí theo dự toán và thực tế.
 • Cung cấp các thông tin cần thiết để có các quyết định kinh doanh hợp lý.

Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Hoạt động hàng ngày của các nhà quản lý đều xung quanh vấn đề xử lý thông tin và ra quyết định hiệu quả. Kế toán quản trị sẽ cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để đưa ra những quyết định chính xác. Vai trò của KTQT cơ bản xoay quanh bốn mục tiêu chủ yếu sau:

 • Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch và ra quyết định;
 • Trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức;
 • Thúc đẩy các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của tổ chức;
 • Đo lường hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý và các bộ phận, đơn vị trực thuộc trong tổ chức.

Nội dung công việc của kế toán quản trị

Hạch toán chi phí

Kế toán quản trị xác định chi phí chứ không phải là hạch toán thật chính xác. Vì các số liệu chỉ phục vụ mục tiêu nội bộ, không có tính pháp lý. Các thông tin chi phí này được phép sử dụng linh hoạt hơn thông thường.

Kiểm soát và lập kế hoạch

Kế toán quản trị kết hợp quy trình lập kế hoạch, đánh giá với các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Đánh giá hiệu quả

Kế toán quản trị chú trọng tới các hiệu quả phi tài chính dựa trên các dữ liệu tài chính.

Sự khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Cả hai lĩnh vực kế toán này đều dựa trên cùng một nguồn dữ liệu chung. Thậm chí đội ngũ xử lý là một song do mục tiêu khác nhau nên có nhiều điểm khác nhau:

 • Kế toán tài chính chủ yếu hướng đến đối tượng bên ngoài: cổ đông, thuế, đối tác… còn kế toán quản trị chủ yếu chỉ phục vụ các đối tượng bên trong công ty.
 • Kế toán quản trị chú trọng tương lai, kế toán tài chính đi sâu vào quá khứ.
 • Kế toán tài chính nhấn mạnh tính chính xác, khả năng xác minh còn kế toán quản trị chú trọng đến sự kịp thời, không cần thật chính xác, thậm chí nhiều ước định. Môn này cũng nhấn mạnh liên quan để lập kế hoạch và kiểm soát nội bộ hơn.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có thể định hình được kế toán quản trị là gì và vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp hiện nay. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 23 (Borrowing Costs) – Chi phí đi vay

Chế độ kế toán tiền lương và một số lưu ý đối với hạch toán tiền lương tại doanh nghiệp

Những công việc kế toán cần phải làm trong một doanh nghiệp

Định khoản kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương