Mẫu chứng từ tài sản cố định Tải về miễn phí mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông...

Tải về miễn phí mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200

2317

Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán của doanh nghiệp. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

Mục đích kiểm kê tài sản cố định

– Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng. Xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản. Nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra. Đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.

–  Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau:

 • Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính;
 • Chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động. Phá sản hoặc bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp.
 • Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp.
 • Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác.
 • Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

– Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán phải lập báo cáo tổng hơp kết quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán. Đơn vị kế toán phải xác định nguyên nhân vì phải phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.

– Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình thành tài sản. Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê.

Cách lập Biên bản kiểm kê TSCĐ

 • Đơn vị, bộ phận: ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận kiểm kê
 • Thời điểm kiểm kê: ghi rõ thời điểm kiểm kê
 • Ban kiểm kê: ghi rõ thành phần của ban kiểm kê
 • Cột A: ghi số thứ tự tài sản
 • Cột B: ghi tên tài sản
 • Cột C: ghi mã số tài sản
 • Cột D: ghi bộ phận sử dụng tài sản
 • Dòng “Theo sổ kế toán” căn cứ vào sổ kế toán TSCĐ phải ghi cả 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 1,2,3.
 • Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để ghi theo từng đối tượng TSCĐ, phải ghi cả 3 chỉ tiêu: số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 4,5,6.
 • Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 7,8,9.
 • Trên Biên bản kiểm kê TSCĐ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu TSCĐ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê.
 • Biên bản kiểm kê TSCĐ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của Trưởng ban kiểm kê, chữ ký soát xét của kế toán trưởng và Giám đốc Quỹ duyệt. Mọi khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cáo giám đốc Quỹ xem xét.

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải miễn phí mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Tải về Thông tư 48/2019/TT-BTC: Hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng

Tải miễn phí mẫu Giấy đi đường theo quy định mới nhất