Phần mềm khác Excel Cách sử dụng hàm WEEKNUM để tính số thứ tự của tuần...

Cách sử dụng hàm WEEKNUM để tính số thứ tự của tuần trong năm

23198

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm WEEKNUM để tính số thứ tự của tuần trong năm của một ngày cụ thể trong Excel.

1. Cấu trúc hàm WEEKNUM

Cú pháp hàm: =WEEKNUM(serial_number; [return_type])

Trong đó:

 • Serial_number: đối số bắt buộc, là một ngày trong tuần muốn tính số thứ tự của tuần đó trong năm.
 • Return_type: đối số tùy chọn, là một số để xác định tuần sẽ bắt đầu từ ngày nào.

Lưu ý:

 • Có hai hệ thống được dùng cho hàm này:

– Hệ thống 1 Tuần có ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất trong năm và được đánh số là tuần 1.

– Hệ thống 2 Tuần có ngày thứ Năm đầu tiên trong năm là tuần thứ nhất trong năm và được đánh số là tuần 1.

 • Nếu bỏ qua đối số return_type, hàm sẽ mặc định là 1.
 • Nếu return_type = 1 thì tuần bắt đầu vào chủ nhật và được đánh số là 1.
 • Nếu return_type = 2 thì tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số là 1.
 • Nếu return_type = 11 thì tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số là 1.
 • Nếu return_type = 12 thì tuần bắt đầu vào thứ 3 và được đánh số là 1.
 • Nếu return_type = 13 thì tuần bắt đầu vào thứ 4 và được đánh số là 1.
 • Nếu return_type = 14 thì tuần bắt đầu vào thứ 5 và được đánh số là 1.
 • Nếu return_type = 15 thì tuần bắt đầu vào thứ 6 và được đánh số là 1.
 • Nếu return_type = 16 thì tuần bắt đầu vào thứ 7 và được đánh số là 1.
 • Nếu return_type = 17 thì tuần bắt đầu vào chủ nhật được đánh số là 1.
 • Nếu return_type = 21 thì tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số là 2.
 • Nếu return_type không nằm trong các giá trị của nó như trên thì hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
 • Nếu serial_number nằm ngoài phạm vi cơ bản của giá trị ngày tháng thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

.2 Cách sử dụng hàm WEEKNUM

Ví dụ ta cần tìm số thứ tự của các tuần theo yêu cầu như hình sau:

Áp dụng cấu trúc hàm WEEKNUM như trên, ta có công thức tính số thứ tự của tuần bắt đầu vào Chủ nhật có ngày 03/02/2019 như sau:

=WEEKNUM(A3;1)

Áp dụng công thức hàm tương tự ta có công thức tính các yêu cầu còn lại như sau:

 • Số thứ tự của tuần bắt đầu vào Thứ 2 có ngày 30/09/2018: =WEEKNUM(A4;2)
 • Số thứ tự của tuần bắt đầu vào Thứ 2 có ngày 11/07/2017: =WEEKNUM(A5;11)
 • Số thứ tự của tuần bắt đầu vào Thứ 3 có ngày 23/12/2016: =WEEKNUM(A6;12)
 • Số thứ tự của tuần bắt đầu vào Thứ 4 có ngày 05/05/2015: =WEEKNUM(A7;13)
 • Số thứ tự của tuần bắt đầu vào Thứ 6 có ngày 14/10/2014: =WEEKNUM(A8;15)

Tiếp theo với ô A9, ta có thể thấy ngày của ô không đúng nên hàm sẽ trả về lỗi #VALUE! . Với ô A10 thì giá trị return_type không đúng nên hàm trả về lỗi #NUM!.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Mẹo xóa các dòng trống trong bảng dữ liệu Excel

Cách sử dụng hàm EXACT để so sánh dữ liệu của hai ô Excel

Cách sử dụng hàm LEN để đếm số ký tự trong ô Excel