Phần mềm khác Excel Cách dùng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối trong Excel

Cách dùng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối trong Excel

8919
Hàm ABS trong excel trả về giá trị tuyệt đối của một số hay một biểu thức số học nào đó. Cách sử dụng hàm này khá đơn giản nên thường sử dụng cùng các hàm khác để thực hiện tính toán trên bảng tính Excel. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm ABS nhé.

1. Cấu trúc hàm ABS

Giá trị tuyệt đối của một số thực luôn là một số không âm (nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 0), và giá trị của nó bằng đúng giá trị của số thực đã cho trước.

Cú pháp hàm: =ABS(number)

Trong đó: number là số thực cần lấy giá trị tuyệt đối, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

  • Giá trị tuyệt đối của 1 số thực bất kì luôn là số không âm.
  • Giá trị tuyệt đối của số 0 là chính nó.

2. Cách sử dụng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối

Ví dụ: Tính giá trị tuyệt đối của các số và phép tính sau bằng cách sử dụng hàm ABS.

Tại ô C4 ta có công thức tính giá trị tuyệt đối của -6: ABS(-6)

Tương tự tại ô C5: ABS(0)

  • Công thức tính tại ô C6: ABS(5)
  • Công thức tính tại ô C7: ABS(-5+6)
  • Công thức tính tại ô C8: ABS((-5)+(-6))
  • Công thức tính tại ô C9: ABS((-5)*6)
  • Công thức tính tại ô C10: ABS((-5)*(-6))
  • Công thức tính tại ô C11: ABS((-5)/2)
  • Công thức tính tại ô C12: ABS((-5)/(-2))

Thực hiện viết hàm vào cột D ta được kết quả giá trị tuyệt đối của các phép tính như sau:

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Hướng dẫn cách sử dụng hàm FIND trong Excel

Cách sử dụng hàm PROPER và UPPER để chuyển chữ thường thành chữ in hoa trong Excel

Cách sử dụng hàm Average để tính trung bình cộng trong Excel