Chế Độ Kế Toán Chuẩn mực kế toán Tải về Chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Tải về Chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

8102
Mục lục Hiển thị

Muốn hoàn thành tốt công việc của mình, một kế toán viên cần nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất. Mời bạn đọc tải về Chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất tại link dưới bài viết sau.

Tải về Chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán là những quy định, nguyên tắc cơ bản trong việc thực hiện các công việc kế toán và trình bày các thông tin trong các báo cáo tài chính nhằm đảm bảo tính minh bạch của báo cáo tài chính.

Chuẩn mực kế toán là căn cứ quan trọng để kể toán thực hiện các nghiệp vụ của mình. Bất kỳ kế toán tổng hợp hay kế toán phần hành nào cũng cần phải nằm lòng những chuẩn mực liên quan đến công việc của mình.

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Cho đến nay, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm 26 chuẩn mực. Cụ thể là những chuẩn mực sau đây:

Chuẩn mực số 01- chuẩn mực chung

Chuẩn mực số 01 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản. Đồng thời quy định các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Chuẩn mực số 02 – hàng tồn kho

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho. Bao gồm:

– Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí.

– Ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện được.

– Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho.

Chuẩn mực số 03 – tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định hữu hình.

Chuẩn mực số 04 – tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định vô hình.

Chuẩn mực số 05 – bất động sản đầu tư

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bất động sản đầu tư. Bao gồm:

– Điều kiện ghi nhận bất động sản đầu tư.

– Xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu.

– Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, chuyển đổi mục đích sử dung.

– Thanh lý bất động sản đầu tư.

– Quy định khác.

Chuẩn mực số 06 – thuê tài sản

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản.

Chuẩn mực số 07 – kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Chuẩn mực này quy định các nguyên tắc và phương pháp kế toán về các khoản đầu tư vào công ty liên kết trong báo cáo tài chính của riêng nhà đầu tư và trong báo cáo tài chính hợp nhất.

Chuẩn mực số 08 – thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

Chuẩn mực này quy định các hình thức liên doanh, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của các bên góp vốn liên doanh.

Chuẩn mực số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp doanh nghiệp có các giao dịch bằng ngoại tệ hoặc có các hoạt động ở nước ngoài.

Chuẩn mực số 11 – hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán việc hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua.

Chuẩn mực số 14 – doanh thu và thu nhập khác

Chuẩn mực này quy định các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Chuẩn mực số 15 – hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực số 16 – chi phí đi vay

Chuẩn mực này quy định các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay. Bao gồm:

– ghi nhận chi phí đi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ

– Vốn hoá chi phí đi vay khi các chi phí này liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang.

See the source image

Chuẩn mực số 17 – thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chuẩn mực số 18- các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Chuẩn mực này quy định:

– Nguyên tắc ghi nhận khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng.

– Xác định giá trị.

– Các khoản bồi hoàn.

– Thay đổi các khoản dự phòng.

– Sử dụng các khoản dự phòng.

– Áp dụng nguyên tắc ghi nhận và xác định giá trị các khoản dự phòng.

Chuẩn mực số 19 – hợp đồng bảo hiểm

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp đồng bảo hiểm trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

Chuẩn mực số 21 – trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực này định và hướng dẫn các yêu cầu và nguyên tắc chung về việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chuẩn mực số 22 – trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn việc trình bày bổ sung các thông tin cần thiết trong báo cáo tài chính của các Ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.

Chuẩn mực số 23 – các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực quy định và hướng dẫn các trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh báo cáo tài chính. Ngoài ra chuẩn mực còn đề cập tới các nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh báo cáo tài chính khi có những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Chuẩn mực số 24 – báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chuẩn mực này hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Chuẩn mực số 25 – báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Chuẩn mực này hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp lập, trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ. Đồng thời đề cập đến kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.

Chuẩn mực số 26 – thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực này hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp trình bày thông tin trong báo cáo tài chính về các bên liên quan và các giao dịch giữa doanh nghiệp báo cáo với các bên liên quan.

Chuẩn mực số 27 – báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực này quy định nội dung tối thiểu của một báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ.

Chuẩn mực số 28 – báo cáo bộ phận

Chuẩn mực này quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh.

Chuẩn mực số 29 – thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực này hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán và trình bày sự thay đổi trong các chính sách kế toán, các ước tính kế toán và sửa chữa các sai sót.

Chuẩn mực số 30 – lãi trên cổ phiếu

Chuẩn mực này hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc xác định và trình bày lãi trên cổ phiếu.

Tải về miễn phí Chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Để xem chi tiết các Chuẩn mực, bạn đọc có thể tải về TẠI ĐÂY.

Phần mềm kế toán MISA đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Tài chính – Kế toán theo đúng Thông tư 133/TT-BTC/2014 và Thông tư 200/TT-BTC/2016 của Bộ Tài chính. Phần mềm giúp doanh nghiệp chuẩn hóa sổ sách kế toán ngay từ đầu, giúp kế toán vận dụng hiệu quả các hệ thống chứng từ, tài khoản, báo cáo…vào công tác kế toán tài chính doanh nghiệp.

Để tìm hiểu thêm về phần mềm kế toán MISA SME.NET mới nhất, kế toán vui lòng click xem tại đây

Xem thêm: