Kinh nghiệm Hướng dẫn hạch toán Tài khoản 711 – Thu nhập khác

Hướng dẫn hạch toán Tài khoản 711 – Thu nhập khác

1867
hạch toán thu nhập khác

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ hướng dẫn bạn cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến tài khoản 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 200. Các nghiệp vụ đó bao gồm: hạch toán tiền nhận bồi thường, hạch toán tiền hoàn thuế, hạch toán hàng được cho, biếu, tặng, hạch toán thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

Hướng dẫn hạch toán Tài khoản 711 - Thu nhập khác

1. Nguyên tắc hạch toán TK 711 – Thu nhập khác

Tài khoản này được dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác bên cạnh các hoạt động từ sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.

Các thu nhập khác bao gồm:

 • Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ.
 • Chênh lệch giữa giá trị hợp lý của tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;
 • Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết hoặc đầu tư khác.
 • Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, hoàn thuế.
 • Thu tiền phạt từ khách do vi phạm hợp đồng.
 • Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất.
 • Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ
 • Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ sở hữu.
 • Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính doanh thu (nếu có).
 • Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp.
 • Giá trị hàng khuyến mại không phải trả lại nhà sản xuất.
 • Các khoản thu nhập khác.

2. Kết cấu và nội dung tài khoản 711 – Thu nhập khác

Bên Nợ

 • Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
 • Cuối kỳ, kế toán kết chuyển các khoản thu nhập khác sang tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Bên Có

 • Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ kế toán.

Tài khoản 711 – Thu nhập khác không có số dư cuối kỳ

3. Cách hạch toán TK 711 – Thu nhập khác

3.1. Hạch toán thu nhập khác phát sinh từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ

 • Phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 111, 112, 131… (tổng giá thanh toán)

Có TK 711 – Thu nhập khác (thu nhập chưa bao gồm thuế GTGT)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

 • Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 141, 331… (Tổng giá thanh toán)

 • Ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

3.2. Hạch toán các khoản thu tiền phạt

Nợ các TK liên quan

Có TK 711 – Thu nhập khác

3.3. Hạch toán các khoản được bên thứ ba bồi thường

Tiền bồi thường bảo hiểm, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh… ghi:

Nợ TK 111, 112,…

Có TK 711 – Thu nhập khác

3.4. Hạch toán khoản tài trợ, biếu tặng, vật tư hàng hóa, TSCĐ…

Nợ TK 152, 156, 211…

Có TK 711 – Thu nhập khác

3.5. Các khoản thuế được hoàn, được giảm

 • Khi nhận được thông áo của cơ quan có thẩm quyền về số thuế được hoàn, được giảm, ghi:

Nợ TK 3331, 3332, 3333, 33381…

Có TK 711 – Thu nhập khác

 • Khi Ngân sách nhà nước trả lại tiền, ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 3331, 3332, 3333, 33381

3.6. Hạch toán các khoản thu khó đòi và nợ phải trả

 • Khi truy thu được khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ, hạch toán:

Nợ TK 111, 112…

Có TK 711 – Thu nhập khác

 • Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ được ghi nhận vào thu nhập khác

Nợ TK 331 – Phải trả người bán

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có TK 711 – Thu nhập khác

 • Hoàn nhập số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp không sử dụng hết phải hoàn nhập

Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả

Có TK 711 – Thu nhập khác

3.7. Hạch toán hàng hóa khuyến mại không phải trả lại nhà sản xuất

Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất, số hàng chưa sử dụng hết sẽ được ghi nhận:

Nợ TK 156 – Hàng hóa

Có TK 711 – Thu nhập khác

3.8. Cuối kỳ, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Xem thêm các bài viết khác

Xuất hóa đơn và hạch toán hàng khuyến mại

Thủ tục và cách hạch toán thanh lý, nhượng bán tài sản cố định hữu hình

Nắm vững cách hạch toán tài khoản 811 – Chi phí khác