Kinh nghiệm Hoạt động kế toán doanh thu chi phí và xác định kết...

Hoạt động kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh TK 911

3091
sai sót cần tránh trong kế toán khoản phải thu

Hàng quý, năm doanh nghiệp phải thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu và chi phí sang tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh. Vậy, phương pháp hạch toán tài khoản 911 như thế nào, những lưu ý khi xác định kết quả kinh doanh là gì? Bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

xác định kết quả kinh doanh

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 911

Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.

 • Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí tài chính.
 • Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản này phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán

 • Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính…)
 • Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ.

Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911

Bên Nợ:

 • Giá vốn hàng bán của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán.
 • Chi phí tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác.
 • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Kết chuyển lãi

Bên Có:

 • Doanh thu thuần về sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và các dịch vụ đã bán ra trong kỳ.
 • Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và các khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp,
 • Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 – Xác định kết quả không có số dư cuối kỳ và không có tài khoản cấp 2.

2. Phương pháp hạch toán tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

2.1. Cuối kỳ kế toán, kế toán thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

2.2. Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

2.3. Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

2.4. Cuối kỳ, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 811 – Chi phí khác

2.5. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

2.6. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và bên Có của tài khoản 8112 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

 • Trường hợp TK 8112 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch được ghi như sau:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

 • Trường hợp số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh bên Có TK 8212, kết chuyển số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

2.7. Kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641 – Chi phí bán hàng.

2.8. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

2.9. Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

 • Nếu lãi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 • Nếu lỗ:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

2.10. Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ nhưng không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực hiện kết chuyển kết quả kinh doanh trong kỳ lên đơn vị cấp trên:

 • Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

 • Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.