Kinh nghiệm Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến...

Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2094
hạch toán tài khoản 128

Ketoan.vn sẽ giới thiệu đến bạn cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Bài tham khảo: Hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo thông tư 200

hạch toán tài khoản 128

Nguyên tắc hạch toán

 1. Tài khoản này dùng để phản ánh số dư hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, như:
 • Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn
 • Các khoản trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại thời điểm nhất định trong tương lai
 • Các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ
 • Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác
Tài khoản này không phản ánh các loại trái phiếu và công cụ nợ nhằm mục đích mua bán để kiếm lời mà khoản này sẽ được phản ánh trong tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh.
2. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng, từng loại nguyên tệ, từng số lượng.
Khi lập BCTC, kế toán căn cứ vào kỳ hạn để trình bày là tài sản dài hạn hay ngắn hạn
3. Doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, kịp thời doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các khoản đầu tư như lãi tiền gửi, lãi cho vay, lỗ khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
4. Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, nếu chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật, kế toán cần đánh giá lại khả năng thu hồi.
5. Tại thời điểm lập BCTC, kế toán phải đánh giá lại tất cả các loại đầu tư được phân loại là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ:
– Tỷ giá áp dụng đối với các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ là tỷ giá mua của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi.
– Tỷ giá áp dụng đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác là tỷ giá mua của ngân hàng nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 128

Bên Nợ

 • Phản ánh tăng giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Bên Có

 • Phản ánh giảm các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tài khoản 128 có số dư cuối kỳ bên nợ phản ánh các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hiện có tại thời điểm lập báo cáo.

Tài khoản 128 có 4 tài khoản cấp  2

 • Tài khoản 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn
 • Tài khoản 1281 – Trái phiếu
 • Tài khoản 1283 – Cho vay
 • Tài khoản 1288 – Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác

Phương pháp hạch toán tài khoản 128

hạch toán tài khoản 128

1. Khi doanh nghiệp gửi tiền có kỳ hạn, cho vay, mua các khoản đầu tư để nắm giữ đến ngày đáo hạn bằng tiền, kế toán hạch toán

Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Có các TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

2. Định kỳ khi nhận khoản phải thu về lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, lãi cho vay, kế toán hạch toán:

Nợ TK 138 – Phải thu khác

Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (lãi nhập gốc)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

3. Bút toán khi thu hồi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

Nợ các TK 111, 112, 131, 152, 156, 211, ….(theo giá trị hợp lý)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (nếu lỗ)

Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi)

4. Chuyển các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thành đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi:

Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị hợp lý)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (nếu lỗ)

Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)

Có các TK liên quan (nếu phải đầu tư thêm)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi).

5. Kế toán các giao dịch liên quan đến trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn:

 • Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi trước:

– Khi trả tiền mua trái phiếu nhận lãi trước, kế toán hạch toán

Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Có TK 111, 112, … (số tiền thực chi)

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (phần lãi nhận trước)

– Định kỳ, tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán theo số lãi phải thu từng kỳ:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

– Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán, ghi:

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282).

 • Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi định kỳ:

– Khi trả tiền mua trái phiếu:

Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)

Có các TK 111, 112, …

– Định kỳ ghi nhận tiền lãi trái phiếu:

Nợ các TK 111, 112, 138

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

– Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán:

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 • Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi sau:

– Khi trả tiền mua trái phiếu, ghi:

Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)

Có các TK 111, 112, …

– Định kỳ tính lãi trái phiếu và ghi nhận doanh thu theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

– Đến hạn thanh toán trái phiếu, thu hồi gốc và lãi trái phiếu, ghi:

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Có TK 138 – Phải thu khác

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Xem thêm bài viết tại

>> Cách hạch toán tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết

Hi vọng thông qua bài viết, các bạn đã nắm được cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.