Kế toán cho người mới bắt đầu Nhập môn kế toán Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị (Phần 4)

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị (Phần 4)

6898
Mục lục Hiển thị

Các câu hỏi trắc nghiệm này sẽ giúp bạn có kiến thức quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống kế toán quản trị một cách khoa học theo chuẩn “World Class”. Đồng thời chỉ ra những điểm sai sót, hạn chế thường thấy trong hệ thống kế toán quản trị, tài chính cũng như quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết sẽ chia sẻ với các bạn kế toán hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị có kèm đáp án để giúp các bạn luyện tập nhé.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị

61. Số dư đảm phí không thay đổi khi:

 • a. Định phí thay đổi.
 • b. Giá bán thay đổi.
 • c. Biến phí thay đổi.
 • *d. Các câu trên sai.

62. Tại một doanh nghiệp có số liệu về việc tiêu thụ loại sản phẩm A như sau:

Số lượng sản phẩm tiêu thụ là 30.000 sản phẩm; đơn giá bán 45.000 đồng; hàm số chi phí là Y = 300.000.000 + 25.000.X. Sản lượng và doanh thu hoà vốn sẽ là:

 • a. 17.500 sản phẩm và 675.000.000 đồng
 • *b. 15.000 sản phẩm và 675.000.000 đồng
 • c. 15.000 sản phẩm và 700.000.000 đồng
 • d. Các đáp án trên đều sai

63. Tại một doanh nghiệp có số liệu về việc tiêu thụ loại sản phẩm A như sau:

Số lượng sản phẩm tiêu thụ là 30.000 sản phẩm; đơn giá bán 45.000 đồng; hàm số chi phí là Y = 300.000.000 + 25.000.X. Tỉ lệ số dư đảm phí là:

 • a. 50%
 • *b. 44 %
 • c. 34%
 • d. Các số trên đều sai

64. Tại một doanh nghiệp có số liệu về việc tiêu thụ loại sản phẩm A như sau:

Số lượng sản phẩm tiêu thụ là 30.000 sản phẩm; đơn giá bán 45.000 đồng; hàm số chi phí là Y = 300.000.000 + 25.000.X. Nếu doanh nghiệp dự kiến tăng chi phí nhân công trực tiếp thêm 4.000đ/SP thì phải xác định giá bán sản phẩm A là bao nhiêu để tỉ lệ số đư dảm phí không thay đổi

 • a. 44.643đ
 • b. 44.000đ
 • c. 45.643đ
 • d. 45.600đ

65. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau:

Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Sản lượng hoà vốn, doanh thu hoà vốn, lãi thuần sẽ lần lượt là:

 • *a. 2.500SP; 75.000.000đ và 75.000.000đ
 • b. 2.500 SP; 70.000.000đ và 75.000.000đ
 • c. 3.000 SP; 75.000.000đ và 75.000.000đ
 • d. 2.500 SP; 75.000.000đ và 70.000.000đ

66. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau:

Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trường hợp này, lãi thuần của công ty sẽ tăng:

 • *a. 5.000.000đ
 • b. 15.000.000đ
 • c. 12.000.000đ
 • d. 20.000.000 đ

67. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau:

Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng thêm 15.000.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trường hợp này, lãi thuần của công ty sẽ tăng:

 • *a. 35.000.000đ
 • b. 15.000.000đ
 • c. 12.000.000đ
 • d. 20.000.000 đ

68. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau:

Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng thêm 15.000.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trường hợp này, lãi thuần của công ty sẽ là:

 • a. 100tr
 • *b. 110tr
 • c. 120tr
 • d. 130tr

69. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau:

Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng thêm 20.000.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trong câu hỏi này, lãi thuần của công ty sẽ:

 • a. Tăng 35tr
 • b. Tăng 20tr
 • * c. tăng 30tr
 • d. Giảm 30tr

70. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau:

Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Độ lớn đòn bẩy kinh doanh của công ty sẽ là:

 • *a. 1,33
 • b. 1,2
 • c. 3,4
 • d. Các câu trên sai

71. Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A.

Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Công ty phải tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm để đạt tỉ suất lợi nhuận 25% trên doanh thu:

 • a. 30.000sp
 • b. 33.333sp
 • c. 33.000 sp
 • *d. Các số trên sai

72. Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A.

Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Mục tiêu của công ty trong kỳ tới là tăng 25% lợi nhuận. Hỏi phải tiêu thu bao nhiêu sản phẩm để đạt mục tiêu đó:

 • a. 18.000sp
 • b. 18.500sp
 • *c. 18.125sp
 • d. Các số trên sai

73.Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A.

Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Mục tiêu của công ty trong kỳ tới là tăng 25% lợi nhuận. Hỏi doanh thu tiêu thụ phải là bao nhiêu để đạt mục tiêu đó:

 • a. 360.000.000đ
 • b. 365.000.000đ
 • c. 362.000.000đ
 • *d. 362.500.000đ

74. Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A.

Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Doanh thu an toàn của công ty là:

 • *a. 90tr
 • b. 96tr
 • c. 100tr
 • d. 120tr

75. Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A.

Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Tỉ lệ Doanh thu an toàn của công ty trong câu hỏi này là:

 • *a. 26,5%
 • b. 23%
 • c. 24%
 • d. 27%

76. Công ty Tùng Dương có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ hàng hoá trong tháng 5/200N như sau:

Sản lượng tiêu thụ: 25.000 sản phẩm; Giá bán mỗi sản phẩm: 50.000 đ; Biến phí đơn vị: 35.000đ; Tổng định phí: 25.000.000đ; Năng lực sản xuất tối đa: 30.000 sản phẩm. Một khách hàng đề nghị mua 5.000 sản phẩm, với giá bán không quá 85% mức giá hiện tại, chi phí vận chuyển giao hàng là 1.000.000đ, doanh nghiệp muốn có lãi từ lô hàng này là 6.000.000đ. Biết định phí đã được bù đắp bởi các hợp đồng trước đó. Giá bán của lô hàng này sẽ được định giá là:

 • a. 33.000đ/SP
 • b. 33.500đ/SP
 • c. 35.000đ/SP
 • *d.36.400đ/SP

77. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau:

Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng, tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng 10.000.000đ, giảm biến phí mỗi sản phẩm 2.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trưởng hợp này lợi nhuận của công ty sẽ:

 • a. Tăng 23tr
 • *b. tăng 25tr
 • c. Giảm 25tr
 • d. Giảm 23tr

78. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau:

Sản lượng tiêu thụ:10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng,tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng 10.000.000đ, giảm biến phí mỗi sản phẩm 2.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trưởng hợp này số dư đảm phí đơn vị của công ty sẽ là:

 • a. 7.000đ
 • b. 8.000đ
 • * c. 9.000đ
 • d. 10.000đ

79. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau:

Sản lượng tiêu thụ:10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng, tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng 10.000.000đ, giảm biến phí mỗi sản phẩm 2.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trưởng hợp này lợi nhuận của công ty sẽ là:

 • a. 90tr
 • b. 95tr
 • c. 75tr
 • *d. 100tr

80. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau:

Sản lượng tiêu thụ:10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng, tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng 10.000.000đ, giảm biến phí mỗi sản phẩm 2.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trường hợp này tổng số đảm phí của công ty sẽ là:

 • *a. 135tr.
 • b. 100tr
 • c. 120tr
 • d. 130tr

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị (Phần 3)

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị (Phần 2)

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị (Phần 1)

Bài tập kế toán quản trị có kèm lời giải chi tiết (phần 2)

Xây dựng hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Đánh giá