Nghiệp Vụ old Hướng dẫn phân biệt Chi phí phải trả và Dự phòng phải...

Hướng dẫn phân biệt Chi phí phải trả và Dự phòng phải trả

3783
phân biệt chi phí phải trả

Thuật ngữ chi phí phải trả và dự phòng phải trả thường khiến những người mới bước vào nghề kế toán bị nhầm lẫn. Ketoan.vn sẽ giới thiệu cho các bạn bài viết giúp bạn có thể dễ dàng phân biệt hai thuật ngữ này, để có thể dễ dàng trong quá trình hạch toán kế toán.

phân biệt chi phí phải trả

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, chi phí phải trả được quy định tại Điều 54 và dự phòng phải trả được quy định tại Điều 62. Cụ thể như sau:

1. Chi phí phải trả là gì?

Chi phí phải trả là nghĩa vụ nợ hiện tại đã xác định được chắc chắn về thời gian phải thanh toán và số tiền sẽ phải trả.

Các khoản chi phí phải trả bao gồm các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã được nhận từ người bán hoặc đã cung cấp cho khách hàng trong kỳ báo cáo nhưng trên thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn, chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán. Khoản này sẽ được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Trên báo cáo tài chính, chi phí phải trả là một phần của các khoản phải trả thương mại hoặc phải trả khác, thường là:

 • Các khoản phải trả cho người lao động phát sinh trong kỳ, ví dụ: phải trả về tiền lương nghỉ phép
 • Chi phí trong thời gian doanh nghiệp ngừng sản xuất theo mùa, vụ có thể xây dựng được kế hoạch ngừng sản xuất.
 • Khoản trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả nếu vay trả lãi sau, lãi trái phiếu trả sau (khi trái phiếu đáo hạn).
 • Khoản trích trước chi phí để tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm hoặc bất động sản đã bán.

2. Dự phòng phải trả là gì?

Dự phòng phải trả là nghĩa vụ nợ hiện tại của doanh nghiệp nhưng thường chưa xác định được thời gian thanh toán cụ thể.

Các khoản được coi là dự phòng phải trả đó là các khoản chưa phát sinh do chưa nhận được hàng hóa, dịch vụ nhưng được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ này. Lý do là để khi phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, các khoản dự phòng phải trả thường chỉ được ước tính và chưa xác định được chắc chắn số tiền sẽ phải trả. Có thể ví dụ như khoản chi phí dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng…

Các khoản dự phòng phải trả sẽ được trình bày tách biệt với các khoản phải trả thương mại và phải trả khác trên Báo cáo tài chính.

Chú ý: Các khoản trích trước được phản ánh là dự phòng phải trả mà không được hạch toán vào tài khoản 335 – Chi phí phải trả. Đó là:

 • Các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng hoặc tái cơ cấu lại doanh nghiệp.
 • Chi phí sửa chữa lớn của TSCĐ đặc thù: những tài sản mà việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ. Doanh nghiệp được phép trích trước chi phí sửa chữa cho năm tiếp theo theo kế hoạch. (Theo quy định cũ của QĐ 15/2006/QĐ – BTC, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thì được ghi nhận là chi phí phải trả.)
 • Các khoản dự phòng phải trả khác, ví dụ như: dự phòng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật, khoản dự phòng phải trả đối với hợp đồng có rủi ro lớn mà trong hợp đồng, phát sinh những chi phí bắt buộc phải trả cho các nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng vượt quá những lợi ích kinh tế dự tính thu được từ hợp đồng đó.

phân biệt chi phí phải trả 2

3. Phân biệt chi phí phải trả và dự phòng phải trả

Như vậy, phân biệt chi phí phải trảdự phòng phải trả qua những sự khác biệt sau:

Thời điểm thanh toán và số tiền thanh toán

 • Chi phí phải trả là các khoản đã xác định được chính xác thời điểm thanh toán và số tiền phải thanh toán.
 • Dự phòng phải trả chưa xác định được chính xác thời điểm thanh toán và số tiền phải thanh toán có thể chưa xác định được.

Trình bày trên báo cáo tài chính

 • Chi phí phải là một phần của các khoản phải trả thương mại và phải trả khác
 • Dự phòng phải trả được trình bày tách biệt với các khoản phải trả thương mại và phải trả khác.

Trên đây là những điểm để phân biệt chi phí phải trả và dự phòng phải trả. Hi vọng bạn đã tích lũy cho mình những kiến thức này để việc hạch toán trong doanh nghiệp không bị nhầm lẫn hoặc sai sót.

Xem thêm các bài viết tại:

>> Hướng dẫn hạch toán chi phí thuê nhà trả trước

>> Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như thế nào?