Chi phí Lương Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

35
Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

Khi giao kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp sẽ trả lương cho người lao động dựa trên giao kết hợp đồng lao động. Bên phía doanh nghiệp sẽ được phép lựa chọn hình thức trả lương riêng.Miễn sao phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp và đảm bảo trả lương đầy đủ cho người lao động. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp hiện nay khá đa dạng.

Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

Hình thức trả lương trong doanh nghiệp theo thời gian

Khi người lao động làm việc, các khoản tiền lương làm theo tháng, theo tuần hay ngày giờ đều sẽ được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian làm việc. Vấn đề trả lương sẽ được căn cứ dựa trên thời gian thực tế mà người lao động làm việc trong doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

  • Tiền lương lao động theo tháng sẽ được chi trả cho người lao động một tháng làm việc. Số tiền lương cụ thể sẽ được xác định trong hợp đồng đã giao kết trước đó.
  • Tiền lương hàng tuần sẽ chi trả cho người lao động một tuần làm việc. Tiền lương theo tuần của người lao động sẽ được xác định dựa trên cơ sở tiền lương hàng tháng nhân với 12 tháng và sau đó chia cho 52 tuần trong năm.
  • Tiền lương hằng ngày được chi trả cho người lao động trong 1 ngày làm việc. Tiền lương được xác định dựa trên cơ sở lương của 1 tháng chia cho số ngày mà người lao động làm việc bình thường trong tháng đó. Nhưng tối đa số ngày làm việc trong tháng của người lao động không được quá 26 ngày công.
  • Tiền lương theo giờ sẽ được trả cho người lao động theo giờ làm việc. Tiền lương được xác định dựa trên tiền lương của 1 ngày chia cho số giờ người lao động làm việc.

Hình thức trả lương cho người lao động dựa theo sản phẩm

Khi người lao động làm việc theo sản phẩm, tiền lương của sản phẩm sẽ được trả cho khi họ làm ra những sản phẩm đó. Số tiền lương của người lao động sẽ được dựa vào mức độ mà người lao động hoàn thành công việc, đơn giá của sản phẩm và cả chất lượng công việc mà người lao động được giao.

Đây được xem là hình thức trả lương khá là phổ biến ở trên thị trường hiện nay. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp chắc chắn không thể thiếu trả lương theo sản phẩm. Khi trả lương dựa trên số sản phẩm hoàn thành, nó sẽ trực tiếp gắn liền năng suất của người lao động với thù lao nhận được của người lao động. Nó sẽ trực tiếp tác động đến người lao động, khuyến khích người lao động tăng năng suất để nâng cao hơn thù lao của mình.

Khi tính lương cho người lao động dựa trên sản phẩm, bạn sẽ tính dựa trên công thức như sau:

Lương sản phẩm – Số lượng sản phẩm hoàn thành x Đơn giá của từng sản phẩm

Khi áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm, bạn có thể trả cùng lúc với lương cứng của người lao động. Hoặc doanh nghiệp cũng có thể đợi trả theo từng đợt, nhưng cần đảm bảo không được chậm lương qáu mức cho phép của người lao động.

Hình thức trả lương khoán cho người lao động

Đây là một trong các hình thức trả lương trong doanh nghiệp được sử dụng khá nhiều.. Khi mà người lao động hoàn thành được một khối lượng công việc nhất định nào đó được gia. Lúc này bên phía sử dụng lao động sẽ trả lương cho người lao động dựa trên đúng chất lượng công việc đã hoàn thành.

Cách tính lương khoán dựa trên công thức như sau:

Lương khoán = Mức lương khoán x Tỷ lệ % hoàn thành công việc.

Bên phía doanh nghiệp có thể trả lương khoán cho người lao động dựa trên nhiều hình thức khác nhau. Doanh nghiệp có thể trả lương cho người lao động dựa trên khối lượng của sản phẩm. Hoặc doanh nghiệp cũng có thể trả lương cho người lao động dựa trên các khoản doanh thu trực tiếp của cá nhân hoặc của cả nhóm trực tiếp thực hiện.

Tuy nhiên khi trả lương khoán cho người lao động, bên phía doanh nghiệp cần phải xác định được tỷ lệ hoặc đơn giá khoán thực sự phù hợp. Nhưng vẫn cần đảm bảo được tính tính khuyến khích và người lao động vẫn phải có mức thu nhập ổn định. Và đồng thời doanh nghiệp cũng cần đặt ra những mức độ hoàn thành công việc khác nhau. Khi hoàn thành công việc ở mức độ cao hơn sẽ có mức lương khoán cao hơn dành cho người lao động.

Hình thức trả lương thưởng cho người lao động theo doanh thu

Hình thức trả lương và thưởng cho người lao động dựa trên doanh thu được áp dụng khá nhiều hiện nay. Các khoản thu nhập của người lao động ở trong tháng sẽ phụ thuộc trực tiếp vào trong doanh số đạt được của mục tiêu doanh số. Và một phần cũng sẽ phụ thuộc vào trong chính sách về lương và thưởng của doanh nghiệp.

Đối với cách trả lương trong doanh nghiệp dựa theo doanh thu thường được áp dụng đối với các vị trí như nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh…

Một số các hình thức trả lương trong doanh nghiệp khi xác định dựa trên doanh thu như sau:

  • Lương thưởng dựa trên doanh số cá nhân
  • Lương thưởng dựa trên doanh số của cả nhóm
  • Lương thưởng dựa trên một số hình thức kinh doanh khác như công nợ hay phát triển thị trường.

Trên đây là các hình thức trả lương trong doanh nghiệp phổ biến được áp dụng hiện nay. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức trả lương phù hợp nhất với mình!