Kinh nghiệm Nguyên tắc và thời điểm ghi nhận doanh thu trong bán hàng,...

Nguyên tắc và thời điểm ghi nhận doanh thu trong bán hàng, dịch vụ, bất động sản

1925

Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải ghi nhận lại doanh thu từng ngày, từng tháng của mình. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp xác định được doanh thu của mình một cách cụ thể hơn. Tuy nhiên, ở trong mỗi một lĩnh vực sẽ có một cách và thời điểm để xác định doanh thu khác nhau.

Nguyên tắc và thời điểm ghi nhận doanh thu trong từng lĩnh vực

Ghi nhận doanh thu trong lĩnh vực bán hàng

Nguyên tắc

 • Khi doanh nghiệp đã hoàn toàn chuyển phần lớn rủi ro và những phần lợi ích vào trong quyền sở hữu sản phẩm.
 • Bên phía doanh nghiệp đã không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa. Ví dụ như là người sở hữu hay quyền lợi được kiểm soát hàng hóa.
 • Đảm bảo các khoản doanh thu trong doanh nghiệp đã được xác định một cách chắn chắn.
 • Doanh nghiệp chắc chắn đã hoặc sẽ thu lại được các khoản lợi ích kinh tế từ việc bán hàng
 • Doanh nghiệp cần phải xác định được chắn chắn các khoản chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Thời điểm ghi nhận

Ghi nhận trong thời điểm mà hàng hóa đã được bán cho bên mua hàng. Doanh nghiệp đã trao toàn bộ quyền sử dụng và sở hữu hàng hóa đối với bên mua hàng. Hoặc xác định ở trong thời điểm viết hóa đơn bán hàng cho bên khách hàng.

Ghi nhận doanh thu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ

ưNguyên tắc và thời điểm ghi nhận doanh thu trong từng lĩnh vực

Nguyên tắc

 • Các khoản doanh thu trong doanh nghiệp cần phải được xác định một cách chắc chắn
 • Doanh nghiệp có các khoản doanh thu đã thu hoặc sẽ thu lại được lợi ích kinh tế từ dịch vụ cung cấp đó.
 • Doanh nghiệp xác định được toàn bộ công việc mà mình đã hoàn thành trong thời điểm lập báo cáo.
 • Doanh nghiệp có thể xác định được toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoàn thành dịch vụ cung cấp.

Thời điểm ghi nhận

Thời điểm ghi nhận doanh thu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ là khi doanh nghiệp đã thực hiện xong hoàn toàn đối với bên mua dịch vụ. Hoặc có thể xác định ở trong thời điểm mà doanh nghiệp viết hóa đơn cung cấp dịch vụ cho bên sử dụng dịch vụ.

Doanh thu từ hợp đồng kinh tế

Nguyên tắc

Một số những trường hợp mà doanh nghiệp cần phải ghi nhận doanh thu:

 • Trường hợp 1: Trong hợp đồng kinh tế đã nêu rõ về quy định bán hàng và cả việc cung cấp dịch vụ sau bán hàng. Như vậy, doanh nghiệp cần phải ghi nhận riêng doanh thu bán hàng và cả khoản doanh thu cung cấp dịch vụ.
 • Trường hợp 2: Trong trường hợp mà trong hợp đồng quy định. Bên bán hàng là bên chịu trách nhiệm lắp đặt sản phẩm và hàng hóa cho bên mua hàng. Doanh thu của doanh nghiệp sẽ chỉ được ghi nhận khi việc lắp đặt đã được thực hiện xong.
 • Trường hợp 3: Trường hợp mà bên doanh nghiệp cần phải cung cấp cho bên mua hàng hóa, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu. Kế toán của bên doanh nghiệp sẽ chỉ ghi nhận doanh thu của dịch vụ cung cấp miễn phí trong thời điểm mà doanh nghiệp đã thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ đối với bên mua hàng.

Thời điểm ghi nhận

Đối với doanh thu từ hợp đồng kinh tế, thời điểm ghi nhận doanh thu sẽ được xác định ở trong khoản thời gian mà hoàn thành các yêu cầu trong hợp đồng.

Ghi nhận doanh thu từ việc buôn bán bất động sản

Nguyên tắc

Các điều kiện ghi nhận doanh thu từ việc buôn bán bất động sản

 • Đảm bảo bất động sản đã hoàn thành xong toàn bộ và bàn giao cho bên mua. Doanh nghiệp đã chuyển toàn bộ rủi ro và cả lợi ích sang cho bên mua hàng.
 • Khi đã bàn giao bất động sản cho người mua. Doanh nghiệp đã không còn được nắm giữ quyền quản lí bất động sản hay là quyền kiểm soát bất động sản.
 • Các khoản doanh thu cần phải được xác định chắc chắn

Thời điểm ghi nhận

Thời điểm doanh nghiệp đã bàn giao bất động sản, sẽ ghi nhậ doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp cần phải quyết toán lại thuế và ghi nhận thêm cả những chi phí liên quan đến hoạt động buôn bán bất động sản.

Xem thêm: 

Hạch toán doanh thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng

Hướng dẫn cách xác định doanh thu tính lệ phí môn bài

Hạch toán tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo hướng dẫn của Thông tư 200

Cách hạch toán tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính