Kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ được giảm thuế TNDN còn 17% và...

Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ được giảm thuế TNDN còn 17% và 15%

289
giảm thuế doanh nghiệp siêu nhỏ

Với mục đích góp phần đẩy mạnh sự tích lũy, tái đầu từ và gia tăng nguồn thuế cho những năm sau, thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ được Bộ Tài chính đề xuất giảm xuống còn mức 17% đối với doanh nghiệp nhỏ và 15% đối với doanh nghiệp siêu nhỏ. Bộ Tài chính đã đưa ra một số đề xuất có ý nghĩa quan trọng với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Dự thảo Nghị quyết quốc hội.

1. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ

Hiện tại, thuế suất đang được áp dụng với doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ là 20%. Mức thuế này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp nói chung, không có sự phân biệt đối tượng.

giảm thuế TNDN

Bộ Tài chính nhận thấy với mức thuế suất như vậy chưa đủ để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ. Chính sách thuế suất cần phải cởi mở hơn và có một mức thuế suất áp dụng riêng chỉ dành cho 2 đối tượng doanh nghiệp này. Bởi vậy, Bộ Tài chính đã có đề xuất thay đổi mức thuế suất cho doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ cụ thể như sau:

Với doanh nghiệp siêu nhỏ

Mức thuế suất 15% đối với doanh nghiệp siêu nhỏ – doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người – mức thuế suất là 15%.

Với doanh nghiệp nhỏ

Mức thuế suất 17% đối với doanh nghiệp nhỏ – doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.

2. Miễn thuế 2 năm đối với hộ, cá thể mới lên doanh nghiệp

Cùng với đề nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, Bộ Tài chính còn đưa ra những đề xuất khác để khuyến khích hộ, cá nhân kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp và đây cũng là những đề xuất dành riêng cho đối tượng này.

giảm thuế doanh nghiệp siêu nhỏ

Cụ thể, đối với hộ, cá nhân kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Sau thời gian miễn thuế này, trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề, địa bàn ưu đãi thuế thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Hết thời gian miễn thuế và thời gian hưởng ưu đãi thuế (nếu có), doanh nghiệp thực hiện mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với điều kiện thực tế của doanh nghiệp theo quy định.

3. Các trường hợp không được hưởng mức thuế suất trên

Bộ Tài chính đã chỉ rõ những doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ không được áp dụng mức thuế suất 17% và 15% ở trên. Cụ thể những trường hợp đó như sau:

Trường hợp 1: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

Trường hợp 2: Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

khai thác dầu khí

Trường hợp 3: Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp 4: Công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thuộc các đối tượng quy định tại Nghị quyết này.

Theo như tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm thu thuế suất sẽ có thể gây áp lực lên cân đối ngân sách vì thực tế sẽ giảm thu khoảng 9.200 tỷ đồng/năm, một khoản thu tương đối lớn. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng khẳng định việc áp dụng mức thuế suất dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ tạo động lực để hai loại hình doanh nghiệp này tăng tích lũy, tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách nhà nước vào những năm sau.

>> So sánh kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ