Nổi bật 2 3 Biểu mẫu (file Word) về kế toán áp dụng từ 01/7/2020,...

3 Biểu mẫu (file Word) về kế toán áp dụng từ 01/7/2020, tải về ngay nhé!

1056
3 Biểu mẫu về kế toán áp dụng từ 01/7/2020

Tại Thông tư số 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập đã bổ sung và thay thế 3 biểu mẫu về kế toán, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

3 Biểu mẫu về kế toán áp dụng từ 01/7/2020

3 Biểu mẫu về kế toán áp dụng từ 01/7/2020 gồm:

– Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng (Biểu mẫu mới bổ sung);

– Mẫu Danh sách tham gia lớp học cập nhật kiến thức (dành cho kế toán viên) (Thay thế Phụ lục số 03/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 292/2016/TT-BTC);

– Mẫu Danh sách tham gia lớp học cập nhật kiến thức (dành cho kiểm toán viên) (Thay thế Phụ lục số 04/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 150/2012/TT-BTC).

Theo Thông tư mới, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khóa học kế toán trưởng có trách nhiệm theo dõi, quản lý phôi chứng chỉ được cấp. Đồng thời gửi Báo cáo tình hình sử dụng phôi Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng về Bộ Tài chính với thời hạn như sau:

– Chậm nhất là ngày 31/7 năm báo cáo đối với báo cáo 06 tháng đầu năm (quy định cũ là ngày 01/7);

– Chậm nhất là ngày 31/01 năm sau đối với báo cáo 06 tháng cuối năm (quy định cũ là ngày 01/01).

Tải về các biểu mẫu này tại đây

Những điểm sửa đổi, bổ sung trong Thông tư số 39/2020/TT-BTC tập trung vào quản lý phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Điều này thể hiện ở ngay tại điểm 1 của Thông tư số 39, khi sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 8 của Thông tư số 199/2011/TT-BTC.

Xem thêm

Cách sao chép giá trị của một ô hoặc một bảng trong Excel

Những cách đặt mật khẩu bảo vệ cho tài liệu Excel

Cách xóa khoảng trắng thừa trong ô Excel