Nghiệp Vụ old Cập nhật cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019

Cập nhật cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019

463
cach-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) luôn được các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng bởi mối quan hệ mật thiết của nó với doanh thu sản xuất. Doanh thu của doanh nghiệp sẽ quyết định số tiền thuế TNDN cần phải đóng. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn những thay đổi mới nhất trong cách thức tính TNDN năm 2019.

1. Thuế TNDN là gì?

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, thu dựa trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

cach-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế TNDN

Đối tượng chịu thuế TNDN: thu nhập thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các thu nhập khác của tổ chức kinh doanh.

Đối tượng nộp thuế TNDN: tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thu theo pháp luật quy định.

3. Hướng dẫn cách tính thuế TNDN năm 2019

Công thức tính thuế TNDN

– Thuế TNDN được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

– Nếu doanh nghiệp có quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế TNDN sẽ được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

– Phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ: doanh nghiệp được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế TNDN.

dau-tu-khoa-hoc-cong-nghe

Chú ý: Trong thời gian 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.

Thuế suất: mức thuế suất thuế TNDN năm 2019 là 20%.

Xác định thu nhập tính thuế và chịu thuế

– Với thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức dưới đây:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

– Với thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu thuế được xác định theo công thức dưới đây:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Chú ý: Vì doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh đa dạng với những mức thuế suất khác nhau, doanh nghiệp bắt buộc phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động kinh doanh rồi nhân với thuế suất tương ứng.

thue-doanh-nghiep

Trong đó:

Doanh thu: là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, bao gồm cả khoản phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  • Với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: doanh thu không có thuế GTGT.
  • Với doanh nghiệp nộp thuế giá trị giá tăng theo phương pháp trực tiếp: doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.

Chi phí được trừ: là những khoản chi phí không nằm trong các khoản chi phí không được trừ theo quy định của pháp luật và đồng thời các khoản chi phí được trừ phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Là những khoản chi liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  • Với các khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, yêu cầu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN

– Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.

– Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế cả năm mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

ke-khai-thue-gtgt

– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế toán thuế TNDN, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm.

– Trong thời gian chuyển lỗ nếu có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ mới phát sinh này sẽ được chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

– Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo.

Cách xác định thu nhập miễn thuế

Những khoản thu nhập này khá ít gặp và phù hợp với một số doanh nghiệp đặc thù nhất định. Thông tin chi tiết, cụ thể có tại Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Những thông tin cơ bản mà bài viết vừa cung cấp hy vọng sẽ giúp được các bạn kế toán thực hiện việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp một cách có phương pháp và hệ thống.