Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất

Đăng bởi Vũ Thị Quỳnh Trang - 06/01/2020
ketoan.vn
681 Lượt đọc

Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không tạo ra lợi nhuận thường dẫn đến phải giải thể doanh nghiệp. Trình tự, thủ tục giải thể công ty như thế nào? Cần phải nộp hồ sơ gì? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

See the source image

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể chính là việc công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Lý do giải thể có thể là do chủ sở hữu tự nguyện giải thể hoặc bị cơ quan có thẩm quyền bắt phải giải thể theo quy định của pháp luật. Các trường hợp giải thể được quy định tại Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Công ty chỉ được giải thể khi:

– Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

– Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

See the source image

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Trước khi giả thể, công ty cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu như sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

– Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thanh lý tài sản của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Gửi hồ sơ đến các cơ quan quản lý doanh nghiệp

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến các cơ quan quản lý doanh nghiệp và người lao động. Cơ quan quản lý doanh nghiệp gồm: Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế.

– Đồng thời công ty phải đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thông tin này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Nếu công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ cho các chủ nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Giải quyết các khoản nợ của doanh nghiệp

Trình tự thanh toán các khoản nợ được quy định cụ thể tại Điều 202 Luật doanh nghiệp như sau:

– Ưu tiên thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội.

– Nợ thuế.

– Các khoản nợ khác.

Sau khi trả hết các khoản nợ và chi phí giải thể, phần còn lại chia cho các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Nộp hồ sơ giải thể

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Điều 204, Luật doanh nghiệp quy định hồ sơ giải thể gồm:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp.

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Bao gồm thanh toán hết các khoản nợ về thuế, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau (nếu có).

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm:

Thủ tục hủy hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật

Thủ tục đưa hàng hóa quá hạn sử dụng, hư hỏng vào chi phí hợp lý

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *