Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

nguyên tắc kế toán tk 241

real estate concept with hard hat blueprints tools and copyspace

Đăng bởi Nguyễn Khánh Linh - 03/12/2019
ketoan.vn
143 Lượt đọc

Bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ cung cấp đến bạn những kiến thức về nguyên tắc hạch toán tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang theo Thông tư 133.

nguyên tắc kế toán tk 241
real estate concept with hard hat blueprints tools and copyspace

1. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

1.1. Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang dùng để phản ánh các chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB và sửa chữa lớn tài sản cố định.

Doanh nghiệp có thể thực hiện công tác XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Nếu doanh nghiệp tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì tài khoản này phải phản ánh cả chi phí phát sinh trong quá trình xây lắp, sửa chữa.

1.2. Chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình được xác định theo quy định hiện hành, đồng thời phải phù hợp với những yếu tố khách quan của thị trường trong từng thời kỳ và được thực hiện theo quy chế về quản lý đầu tư XDCB.

Chi phí đầu tư XDCB bao gồm:

 • Chi phí xây dựng
 • Chi phí thiết bị
 • Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Chi phí quản lý dự án
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
 • Chi phí khác

Tài khoản này được mở chi tiết theo từng công trình, từng hạng mục công trình. Mỗi hạng mục công trình, tài khoản này được hạch toán chi tiết từng nội dung chi phí đầu tư XDCB và được theo dõi lũy kế kể từ khi khởi công đến khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

1.3. Khi đầu tư XDCB các chi phí xây lắp, chi phí thiết bị thường tính trực tiếp cho từng công trình. Các chi phí quản lý dự án và chi phí khác thường được chi chung. Chủ đầu tư phải tiến hành tính toán, phân bổ chi phí quản lý dự án và chi phí khác cho từng công trình theo nguyên tắc sau:

 • Trong trường hợp xác định được riêng các chi phí quản lý dự án và chi phí khác liên quan trực tiếp đến từng công trình thì tính trực tiếp cho công trình đó.
 • Các chi phí quản lý dự án và chi phí chung có liên quan đến nhiều công trình mà không được tính trực tiếp cho từng công trình thì đơn vị sẽ tiến hành phân bổ theo tiêu thức phù hợp nhất đối với từng công trình.

1.4. Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Đối với các TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa, bảo dưỡng, duy trì, duy tu định kỳ mà không làm tăng giá trị tài sản, doanh nghiệp được trích lập dự phòng phải trả và tính trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh để có nguồn trang trải hoặc được phân bổ dần theo quy định việc sửa chữa, bảo trì phát sinh.

1.5. Chủ đầu tư xây dựng bất động sản sử dụng tài khoản này để tập hợp chi phí xây dựng tài sản cố định hoặc bất động sản đầu tư. Trường hợp BĐS xây dựng được xây dựng cho nhiều mục đích (làm văn phòng, cho thuê hoặc để bán, VD: tòa nhà chung cư hỗn hợp) thì kế toán vẫn tập hợp chi phí phát sinh liên quan đến việc xây dựng trên TK 241. Khi bàn giao công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, kế toán căn cứ cách thức sử dụng tài sản trong thực tế để kết chuyển chi phí đầu tư XDCB phù hợp với bản chất của tài sản.

1.6. Đối với hoạt động XDCB dở dang mà phải thanh toán cho nhà thầu bằng ngoại tệ: chi phí XDCB dở dang được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm công trình XDCB hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu doanh nghiệp ứng trước cho nhà thầu bằng ngoại tệ thì chi phí XDCB dở dang tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước, chi phí XDCB dở dang tương ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm công trình XDCB hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

1.7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ quá trình đầu tư XDCB trong giai đoạn trước hoạt động hoặc khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động (kể cả việc đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng) đều được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá) tại thời điểm phát sinh.

1.8. Trường hợp dự án đầu tư bị hủy bỏ, doanh nghiệp phải tiến hành thanh lý và thu hồi các chi phí đã phát sinh của dự án. Phần chênh lệch giữa chi phí đầu tư thực tế phát sinh và số tiền thu từ việc thanh lý được ghi nhận vào chi phí khác hoặc xác định trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi.

1.9. Các chi phí khác phát sinh như chi phí lãi vay được vốn hóa, chi phí đấu thầu (sau khi bù trừ với số tiền thu từ việc bán hồ sơ thầu), chi phí tháo dỡ hoàn trả mặt bằng (sau khi bù trừ với số phế liệu có thể thu hồi) được thanh toán vào chi phí XDCB dở dang.

1.10. Trường hợp hoạt động sản xuất thử không tạo ra sản phẩm thì toàn bộ chi phí chạy thử được hạch toán vào TK 241.

Trường hợp hoạt động sản xuất thử tạo ra sản phẩm sản xuất thì toàn bộ chi phí chạy thử được tập hợp trên TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Phần chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử với số tiền thu được được hạch toán vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

2. Phân loại tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang có ba tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 2411 – Mua sắm TSCĐ: Phản ánh chi phí mua sắm TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí mua sắm TSCĐ trong trường hợp lắp đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng (kể cả TSCĐ mua mới hoặc đã qua sử dụng).
 • TK 2412 – Xây dựng cơ bản: Phản ánh chi phí đầu tư XDCB và tình hình quyết toán vốn đầu tư XDCB. Tài khoản này sẽ được mở chi tiết cho từng công trình, từng hạng mục công trình và phải theo dõi chi tiết từng nội dung chi phí đầu tư XDCB.
 • Tài khoản 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ: Phản ánh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ. Trường hợp sửa chữa thường xuyên thì không hạch toán tài khoản này mà hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Hi vọng bài viết sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về nguyên tắc hạch toán tài khoản 241.

Xem thêm bài viết tại

Quản lý chi phí trong đầu tư công trình xây dựng

Hướng dẫn xử lý các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng

Công việc hàng ngày của kế toán xây dựng cơ bản là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *