Chế Độ Kế Toán Chuẩn mực kế toán Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 41 –...

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 41 – Agriculture (Nông nghiệp)

617
Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 41 – Agriculture (Nông nghiệp)

IAS 41 – Nông nghiệp hướng dẫn kế toán đối với hoạt động nông nghiệp – chuyển đổi tài sản sinh học (thực vật và động vật sống) thành sản phẩm nông nghiệp (sản phẩm thu hoạch của tài sản sinh học của doanh nghiệp).

International Accounting Standard (IAS) là các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế được Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASC), có trụ sở tại Luân Đôn, vương quốc Anh ban hành từ năm 1973 đến năm 2001. Sau thời điểm này, IASC tái cấu trúc thành Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB). IASB kế thừa các IAS do IASC ban hành, đồng thời sửa đổi và ban hành các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế mới là International Financial Reporting Standard (IFRS).

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 41 – Agriculture (Nông nghiệp)

1. Quy định chung của IAS 41

Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán và thuyết minh cho các hoạt động nông nghiệp.

2. Phạm vi của IAS 41

Chuẩn mực này áp dụng đối với các hoạt động liên quan đến nông nghiệp bao gồm: tài sản sinh học, ngoại trừ cây cho sản phẩm; các hoạt động nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch; và Trợ cấp của Chính phủ tại đoạn 34 và 35.

3. Thuật ngữ trong IAS 41

Tài sản sinh học: gồm vật nuôi đang sống và cây trồng.

Cây cho sản phẩm là cây trồng thỏa mãn:

  • Được sử dụng trong sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm nông nghiệp;
  • Dự kiến cho ra nhiều sản phẩm hơn 1 kỳ;
  • Ít có khả năng được bán dưới dạng sản phẩm nông nghiệp, trừ khi là bán thanh lý các phần bị cắt bỏ.

Sản phẩm nông nghiệp: là sản phẩm thu hoạch được của tài sản sinh học của doanh nghiệp.

Giá để bán: là chi phí gia tăng liên quan trực tiếp đến việc thanh lý tài sản, không bao gồm chi phí tài chính và thuế thu nhập.

4. Ghi nhận ban đầu theo IAS 41

Doanh nghiệp sẽ ghi nhận một tài sản sinh học hoặc một sản phẩm nông nghiệp khi và chỉ khi: Doanh nghiệp kiểm soát tài sản đó như là kết quả từ các sự kiện trong quá khứ; Doanh nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế trong tương lai liên quan đến tài sản; và Giá trị hợp lý hoặc giá của tài sản có thể xác định một cách đáng tin cậy.

5. Đo lường

Tài sản sinh học được xác định giá trị tại lần đầu ghi nhận và tại thời kiểm kết thúc kỳ kế toán bằng giá trị hợp lý trừ chi phí bán, trừ một số trường hợp khi giá trị hợp lý không thể được xác định một cách đáng tin cậy.

Lãi và lỗ do thay đổi của giá trị hợp lý trừ chi phí bán của tài sản sinh học giữa thời điểm ghi nhận ban đầu với kỳ kế toán sau cần được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

Lãi hoặc lỗ phát sinh khi ghi nhận ban đầu của sản phẩm nông nghiệp được xác định bằng giá trị hợp lý trừ chi phí bán; được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

Tất cả các chi phí liên quan đến tài sản sinh học được đo lường theo giá trị hợp lý được ghi nhận là chi phí khi phát sinh, ngoài chi phí để mua tài sản sinh học.

6. Các vấn đề khác

Sự thay đổi giá trị hợp lý của tài sản sinh học là một phần thay đổi vật lý (tăng trưởng, v.v.) và thay đổi đơn giá một phần. Trình bày riêng biệt của hai thành phần được khuyến khích, không bắt buộc.

Sản phẩm nông nghiệp được thu hoạch từ tài sản sinh học của Doanh nghiệp cần được đánh giá dựa trên giá trị hợp lý trừ chi phí bán tại thời điểm thu hoạch. Việc đo lường như vậy là giá gốc tại ngày áp dụng IAS 2 Hàng tồn kho hoặc Chuẩn mực thích hợp khác.

Đất nông nghiệp được hạch toán theo Tài sản; Nhà máy và Thiết bị của IAS 16. Tuy nhiên; tài sản sinh học (không phải là cây cho sản phẩm) được gắn liền với đất được đo bằng tài sản sinh học tách biệt với đất. Trong một số trường hợp; việc xác định giá trị hợp lý ít chi phí bán tài sản sinh học có thể dựa trên giá trị hợp lý của tài sản kết hợp (đất đai, cải thiện và tài sản sinh học).

7. Trợ cấp của Chính phủ

Một khoản trợ cấp vô điều kiện của Chính phủ liên quan đến một tài sản sinh học được tính theo giá trị hợp lý trừ chi phí bán sẽ được ghi nhận vào lãi hoặc lỗ khi và chỉ khi, khoản trợ cấp của Chính phủ trở thành khoản phải thu.

Nếu một khoản trợ cấp của Chính phủ liên quan đến một tài sản sinh học được đo bằng giá trị hợp lý trừ chi phí bán theo điều kiện, kể cả khi khoản trợ cấp của Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp không tham gia vào hoạt động nông nghiệp cụ thể, doanh nghiệp sẽ ghi nhận khoản trợ cấp của Chính phủ vào lãi hoặc lỗ khi và chỉ khi đáp ứng được, các điều kiện đi kèm với khoản trợ cấp của Chính phủ.

8. Trình bày

Các yêu cầu về trình bày của IAS 41 bao gồm:

  • Tổng hợp lãi hoặc lỗ từ việc ghi nhận ban đầu tài sản sinh học và nông sản; và thay đổi giá trị hợp lý ít chi phí để bán trong kỳ
  • Mô tả về từng nhóm tài sản sinh học của một đơn vị
  • Mô tả bản chất của các hoạt động của từng nhóm tài sản sinh học; và các ước tính phi tài chính về số lượng sản lượng vật chất trong kỳ và đầu ra sản phẩm cuối cùng trong kỳ kế toán.
  • Thông tin về tài sản sinh học bị hạn chế quyền sở hữu hoặc được cam kết bảo đảm
  • Cam kết phát triển hoặc mua lại tài sản sinh học
  • Chiến lược quản lý rủi ro tài chính
  • Đối chiếu các thay đổi giá trị ghi sổ tài sản sinh học; cho thấy những thay đổi riêng biệt về giá trị; mua; bán; thu hoạch; hợp nhất kinh doanh và chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Xem thêm

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 40 – Investment Property (Bất động sản đầu tư)

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 27 – Separate Financial Statements (Báo cáo tài chính riêng)

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 32 – Financial instruments presentation (Trình bày công cụ tài chính)

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 19 – Employee Benefits (Lợi ích người lao động)

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 7 – Statement of Cash Flows (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)